"Het beeld van de Liefdezuster in onze tuin is een symbool van het religieuze verleden van Breda."

Inkeerprocedure en buitenlands vermogen

Inkeren 

Heeft u in het verleden onjuiste belastingaangiften gedaan? De belastingwet voorziet in de mogelijkheid om daarvan in te keren en daardoor forse boetes en strafvervolging te voorkomen. Een inkeer lijkt gemakkelijk, maar is vaak een behoorlijk complexe aangelegenheid. Zo betekent inkeren niet alleen alsnog een juiste belastingaangifte doen. De inkeerder moet er ook op rekenen dat de inspecteur nog een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende informatie wil hebben. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het bijstaan van belastingplichtigen in deze procedures.

 

De inkeerregeling

De inkeerregeling houdt in dat de Belastingdienst geen (bij inkeer binnen twee jaar) of een aanzienlijk lagere boete (bij inkeer na twee jaar) aan een belastingplichtige oplegt wanneer deze spontaan en vrijwillig alsnog, schriftelijke en volledig, aangifte doet van niet aangegeven inkomen en vermogen of de volledige informatie daarover verstrekt. Voor de boete geldt dat de inkeermelding wordt gezien als een strafverminderende omstandigheid. Per 1 januari 2018 en 1 januari 2020 is de inkeerregeling aanzienlijk beperkt.

 

Wijzigingen vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 geldt de inkeerregeling niet meer voor verbeteringen van het box 3-inkomen die zien op in het buitenland aangehouden vermogen. Dit komt er op neer dat de boetevrije periode van twee jaar vervalt en dat strafrechtelijke vervolging mogelijk is. 

De gevolgen voor het inkeren van box 3-inkomen die zien op in het buitenland aangehouden vermogen blijven beperkt omdat een overgangsregeling is opgenomen. Daarin is bepaald dat inkeer ten aanzien van het buitenlands box 3-inkomen wel mogelijk blijft voor aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn ingediend, of ingediend hadden moeten worden. 

 

Verdere beperking inkeerregeling per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 is de inkeerregeling verder ingeperkt. Inkeren is nu ook niet meer mogelijk voor box 2-inkomen en binnenlands box 3-inkomen. Dit betekent dat inkeren alleen nog mogelijk is voor box 1-inkomen en bijvoorbeeld de schenk- en erfbelasting. Wel blijft inkeren in alle gevallen een strafverminderende omstandigheid waarmee bij het bepalen van de boete en de keuze of het strafrecht wordt ingezet rekening wordt gehouden.

Opmerkelijk is dat bij de wijziging per 1 januari 2020 niet in overgangsrecht is voorzien. Dit heeft tot gevolg dat strafrechtelijke vervolging mogelijk is voorzover de vrijwillige verbetering van de aangifte ziet op box 2-inkomen, binnenlands box 3-inkomen en buitenlands box 3-inkomen (vanaf 2018).

Op  het niet opnemen van overgangsrecht is het nodige af te dingen. Alleen al omdat dit niet strookt met het overgangsrecht bij de inperking van de inkeerreling die in het jaar 2018 plaatsvond. Daarnaast kan worden betoogd dat dit in strijd is met het legaliteitsbeginsel en een ongelijke situatie veroorzaakt omdat voor buitenlands box 3-vermogen inkeer wel mogelijk is voor aangiften inkomstenbelasting die  zien op de jaren vóór 2017.

 

Een vragenbrief van de Belastingdienst ontvangen
Inkeren is alleen mogelijk vóórdat u weet of moet vermoeden dat de Belastingdienst bekend is of bekend zal worden met uw eerdere onjuiste/onvolledige aangifte waarin inkomen of vermogensbestanddelen werden verzwegen. Als de Belastingdienst de belastingplichtige al “op het spoor” is dan is het doen van een vrijwillige verbetering niet meer mogelijk. In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst informatie ontvangen van buitenlandse belastingdiensten, tipgevers, transactieverwerkers of via de media. Daarbij moet u denken aan groepsaanvragen aan Zwitserland (UBS/Credit Suisse) het project debet- en creditcards, Panama Papers, Paradise Papers en informatie van de IRS over American Express kaarthouders. Na de invoering van FATCA en CRS zullen ook bankgegevens op reguliere basis vanuit ruim 50 landen aan de Nederlandse fiscus worden verstrekt.

 

Een vragenbrief van de Belastingdienst ontvangen
Na de buitenlandse rekening in een land met een bankgeheim, de buitenlandse structuur zoals bekend geworden uit de Panama en Paradise papers staan cryptovaluta (zoals bitcoin, litecoin, ripple en ethereum) in de belangstelling van de fiscus. Omdat de fiscus deze cryptovaluta aanmerkt als overige bezittingen in box 3 is ook hierop de inkeerregeling van toepassing. Meer informatie over de cryptovaluta vindt u hier.

 

Wat is verstandig?
De vraag of inkeren voor u de beste optie is, is niet eenduidig te beantwoorden. Vraagt u zich af of het in uw situatie verstandig is om in te keren? Of heeft u een brief over buitenlands vermogen van de Belastingdienst ontvangen? Neem dan contact op met Anke Feenstra of uw vaste aanspreekpunt binnen Hertoghs advocaten.

 

Publicaties

De jacht op buitenlands vermogen door mr. A.J.C. Perdaems en mr. A.A. Feenstra (beiden advocaat bij Hertoghs advocaten)

 

 

 

 

Ook publiceren wij regelmatig in vakbladen over ontwikkelingen op het gebied van buitenlands vermogen zoals de inkeerregeling:

De jacht op buitenlands vermogen, anno 2018, een publicatie van mr. A.J.C. Perdaems en mr. A.A. Feenstra in WFR 2019/7

'Inkeer moet blijven', een publicatie van mr. R.W.J. Kerckhoffs en mr. A.J.C. Perdaems in TFB 2017-4

Belastingplan 2018-inkeerregeling door mr. A.J.C. Perdaems in NLF 2017-0578

Inkeerboeten voor 2010 in strijd met legaliteitsbeginsel de twee stromingen in Hertoghs Beschouwt november 2017

Bij inkeer altijd de laagst mogelijke straf in Hertoghs Beschouwt augustus 2017