"Wij hebben oog voor de menselijke factor in de machtsverhouding tussen partijen."

Fiscale mediation

Sinds 2005 heeft mediation in belastingzaken inmiddels een – zeer bescheiden - plekje veroverd als alternatieve geschilbeslechting. Vooral bij belastingcontroles kunnen de emoties over en weer vaak hoog op lopen. De informatieplicht van de belastingplichtige en de machtsmiddelen die de belastingdienst daarbij heeft door middel van verzwaring van de bewijslast, worden nogal eens als intimiderend ervaren door belastingplichtigen. Hoewel tegenwoordig wel rechtsmiddelen kunnen worden aangewend tegen informatieverzoeken (zogeheten informatiebeschikking) in Nederland bij belastingcontroles, kan mediation worden ingezet om te proberen uit de impasse te komen. 

Mediation in belastingzaken wordt zowel georganiseerd vanuit de belastingdienst als via verwijzing door de rechterlijke macht.