ďIk vecht voor mijn cliŽnt met vlijmscherpe pleidooien."

Cassatieprocedure

Onze kracht

Het voeren van een procedure bij de Belastingkamer van de Hoge Raad is een vak apart. In ons inmiddels 25-jarige bestaan hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan in cassatieprocedures. Deze hebben wij gebundeld in een vast team onder leiding van Roel Kerckhoffs en Angelique Perdaems. De opgebouwde juridische kennis en ruime ervaring stellen ons in staat vooraf een realistische inschatting van de kansen in cassatie te maken. Dat onze werkwijze niet zonder succes is blijkt uit het feit dat een aanzienlijk aantal recente cassatieberoepen gegrond is verklaard. Lees meer hierover.

 

Aanpak op maat

Vaak is niet direct duidelijk of cassatieberoep kansrijk is. Om op een efficiënte manier tot een verantwoord oordeel te komen, hebben wij onze werkwijze in een aantal fasen verdeeld. Deze kunnen wij onafhankelijk van elkaar doorlopen; u kunt ook gelijk voor de meest uitgebreide variant kiezen. Vooraf maken wij duidelijke afspraken over wat u van ons kunt verwachten en wat de kosten zijn. Het uitgangspunt is uiteraard maatwerk. Wij onderscheiden de volgende fasen:

 

Quick scan

Wij lezen de hofuitspraak (zonder het achterliggende procesdossier) en beoordelen de juridische constructie daarvan. Op basis daarvan geven wij u schriftelijk advies of wij op het eerste gezicht mogelijkheden in cassatie zien.

 

Cassatieadvies

Een goed advies over de cassatiekansen vergt meer dan alleen een studie van de uitspraak. Daarvoor moet het volledige procesdossier worden bestudeerd. Het Hof kan bijvoorbeeld in de uitspraak fouten hebben gemaakt door onvoldoende acht te slaan op hetgeen in de processtukken is gesteld. Op basis van een integrale studie van het dossier in combinatie met een analyse van de regelgeving en de rechtspraak stellen wij een schriftelijk cassatieadvies op. Daarin maken wij duidelijk of wij serieuze mogelijkheden tot cassatie zien. Een positief advies vormt vervolgens de basis voor het instellen van het cassatieberoep.

 

De cassatieprocedure

Soms zijn kwesties dermate juridisch en principieel van aard, dat de fase van advisering kan worden overgeslagen en wij direct een aanvang kunnen maken met het voorbereiden van de gronden voor cassatie. Die resulteren dan in zogenaamde cassatiemiddelen waarin precies de onjuiste of onbegrijpelijke onderdelen in de uitspraak van het Hof worden aangevallen. Die middelen voorzien wij van een goed onderbouwde toelichting.

Na de indiening van het cassatieberoep is zal de Staatssecretaris van Financiën namens de inspecteur reageren door middel van een verweerschrift. Vervolgens zullen wij beoordelen of dat verweer nog aanleiding is om nader te reageren. Dat is mogelijk door middel van een mondeling pleidooi, een schriftelijke toelichting (in feite een schriftelijke pleidooi) of een conclusie van repliek. Welke vorm wordt gekozen, is afhankelijk van de aard van de zaak en de inhoud van het verweerschrift. Alleen een advocaat mag de zaak mondeling of schriftelijk toelichten bij de Hoge Raad, waarmee wij zeker meerwaarde kunnen bieden.

Na de afronding van deze voorbereidende fase kan de Advocaat-Generaal (een onafhankelijk adviseur van de Hoge Raad) een conclusie nemen waarin hij adviseert over het cassatieberoep. Zo’n conclusie is doorgaans een met veel jurisprudentie en literatuur onderbouwd stuk. Wij hebben vervolgens nog de mogelijkheid om daarop – zij het binnen een korte termijn van veertien dagen – te reageren  in een zogenoemde borgersbrief.

Ook indien de inspecteur beroep in cassatie laat instellen, kunnen wij uiteraard de cassatieprocedure voeren. Wij voeren dan verweer tegen de ingestelde middelen en beoordelen of incidenteel beroep in cassatie dient te worden ingesteld.

 

Het ideale traject

Het is uiteraard afhankelijk van de zaak of het gehele traject of een deel daarvan wordt uitgevoerd. Indien wij cassatiekansen zien, kan immers ook direct de cassatieprocedure worden gevoerd. Het meest ideale traject zal afhankelijk zijn van de zaak.

Kortom: heeft u vragen over de mogelijkheden voor het voeren van een fiscale cassatieprocedure neem dan contact op met Angelique Perdaems.