"Diep in een zaak spitten tot je de beste argumenten hebt gevonden. Daarin vind ik mijn uitdaging."

Actualiteiten

27/08/2018 categorie: Publicatie

Over de dj en de fiscalist van de sterren

Soms levert een fiscaal advies voor de cliënt niet de gewenste besparing op die in het vooruitzicht was gesteld. Fikse navorderingen, al dan niet met boete, kunnen dan het gevolg zijn. Hierdoor kan de relatie tussen de adviseur en diens cliënt onder druk komen te staan.

Tags: aansprakelijkstelling adviseur, opzet adviseur
10/08/2018 categorie: Publicatie

Nieuw draaiboek Vermogen in het Buitenland van de Belastingdienst bekendgemaakt

Nieuw draaiboek Vermogen in het Buitenland van de Belastingdienst (versie 6) bekendgemaakt!

 

30/07/2018 categorie: Publicatie

Het is uit het leven gegrepen

Straf-, boete- en tuchtrechtelijke uitdagingen van de fiscale professional
 

23/01/2017 categorie: Publicatie

Hoge Raad en grondrechten: EHRM of Hof van Justitie EU?

In steeds meer fiscale zaken spelen grondrechten een belangrijke rol

Tags: Protocol nr. 16 EVRM, advies EHRM, Handvest van de grondrechten, mensenrechten, prejudiciŽle vragen, Hoge Raad, Perdaems, WFR 2017/15
12/01/2017 categorie: Publicatie

Reactie op conclusie A-G IJzerman onbeperkte navorderingstermijn

A-G IJzerman heeft een conclusie genomen over de onbeperkte navorderingstermijn van artikel 66, lid 3, Sw. Hij komt tot de conclusie dat navordering op grond van deze bepaling niet mogelijk is als de navorderingstermijn is vervallen. Wij onderschrijven dit standpunt. In onze reactie op deze conclusie bespreken wij ook de gevallen waarin bij invoering van de onbeperkte navorderingstermijn de navorderingsbevoegdheid nog niet was vervallen. Wij menen dat tegen die navorderingsaanslag kan worden opgekomen met het argument dat een onbeperkte navorderingstermijn überhaupt niet door de beugel kan.

Tags: onbeperkte navorderingstermijn, 66, lid 3, Sw, vrij verkeer van kapitaal, rechtszekerheid, IJzerman, Perdaems, Hoge Raad
12/01/2017 categorie: Publicatie

Fiscaal Strafrecht

A.A. Feenstra & W.E.C.A. Valkenburg, Fiscaal Strafrecht, Delikt & Delinkwent, 2016/78, december 2016

In deze rubriek besteden Anke Feenstra en Wim Valkenburg aandacht aan diverse fiscaal strafrechtelijke onderwerpen uit recente rechtspraak. Zij gaan onder meer in op de werking van de ATV-richtlijnen (het huidige AAFD-protocol), de toepassing van het legaliteitsbeginsel en de verplichte melding (suppletie) van een onjuiste btw-aangifte ingevolge artikel 10a AWR.

Lees hier het artikel.

Tags: Feenstra, fiscaal strafrecht, AAFD-protocol, 10a AWR, Delikt & Delinkwent
05/01/2017 categorie: Publicatie

BTW jamsessie 8 februari 2017

Medeplegen: boete- en strafrechtelijke risico's van de btw-aangifte en adviespraktijk

 

Hertoghs advocaten zal op woensdag 8 februari 2017 wederom een btw jamsessie organiseren met medewerking van Jan Sanders (Gerechtshof Den Haag), Peter van Hagen (Hertoghs advocaten) en Roelof Vos (Hertoghs advocaten).


Onderwerp van deze jamsessie is:
'medeplegen; boete- en strafrechtelijke risico’s van de btw-aangifte en adviespraktijk'. 

03/01/2017 categorie: Publicatie

De informatiebeschikking

De inspecteur van de Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden tot het vorderen van informatie en gegevens bij een belastingplichtige. Regelmatig heeft de belastingplichtige het gevoel dat de inspecteur daarbij wel erg ver gaat. Tot 2011 was er geen mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken. Dit is in 2011 veranderd door de invoering van de informatiebeschikking (Stb. 2011, Wet-Dezentjé).

Als de belastingplichtige de informatieverzoeken van de inspecteur te ver vindt gaan, kan hij weigeren. Indien de inspecteur aan die weigering gevolgen wil verbinden door omkering van de bewijslast, dan moet hij een informatiebeschikking afgeven. Die beschikking geeft een opening om de informatiebehoefte van de inspecteur aan de belastingrechter voor te leggen. Aldus kan hierover duidelijkheid worden verkregen voordat een aanslag wordt vastgesteld.

Procederen tegen zo'n informatiebeschikking is specialistenwerk. Dat onze advocaten op dit terrein volledig thuis zijn, blijkt onder meer uit de onlangs verschenen fed brochure "De informatiebeschikking", geschreven door onze kantoorgenoot Roel Kerckhoffs en oud-kantoorgenote Gabriëlla Ulrich. Daarin doen zij alle ins en outs van dit betrekkelijk nieuwe fenomeen uit de doeken. Voor de fiscale praktijk een complete en prikkelende vraagbaak. Een brochure levert geen op maat gesneden antwoord. Daarvoor kunt u uiteraard terecht bij ons team onder leiding van partner Roel Kerckhoffs.

Tags: informatiebeschikking, rechtmatig informatieverzoek, kostenvergoedingsbeschikking, fed brochure, Kerckhoffs
06/12/2016 categorie: Publicatie

Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor feitelijk leidinggeven (Hoge Raad 26 april 2016)

Mr. A.A. Feenstra, Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd aflevering 6, 18 oktober 2016

 

De Hoge Raad wijst met enige regelmaat een zogenoemd overzichtsarrest, waarin over belangrijke fiscale- of strafrechtelijke onderwerpen een overzicht van het beslissingskader wordt gegeven. Een voorbeeld daarvan is het in december 2014 gewezen overzichtsarrest over het onderscheid tussen medeplegen en medeplichtigheid. Op 26 april 2016 heeft de Hoge Raad opnieuw een overzicht willen geven, dit keer over de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het feitelijk leidinggeven in een fiscale strafzaak over loonbelasting. In haar annotatie gaat Anke Feenstra nader in op dit arrest en plaatst zij de nodige kritische kanttekeningen.  

 

Lees hier het arrest en de annotatie.

Tags: Feenstra, Nieuwsbrief Strafrecht, strafrecht, feitelijk leidinggeven, fiscale strafzaak
01/12/2016 categorie: Publicatie

Borgersreactie: conclusie AG Wattel pleitbaar standpunt

Recent werd de conclusie van AG Wattel in de Credit Suisse zaak gepubliceerd. In deze conclusie komt een groot aantal interessante formele fiscale onderwerpen aan de orde, zoals nieuw feit, kwade trouw en fraus legis.

Wat ons betreft vraagt de visie van AG Wattel op het fiscaal pleitbare standpunt als eerste om een reactie. In de conclusie wordt de objectieve interpretatie van het begrip pleitbaar standpunt onderbouwd. Die interpretatie heeft als belangrijke voordeel dat niet gekeken hoeft te worden naar de opvatting van de belastingplichtige bij het doen van de aangifte. De rechter kan zelf bij de beoordeling van een boete bepalen of op dat moment voor het ingenomen standpunt verdedigbare argumenten worden aangevoerd.

AG Wattel zet de historie van het pleitbare standpunt helder op een rij en concludeert dat de objectieve uitleg past bij de fiscale traditie. In deze ‘Borgers-reactie’ op deze conclusie voegen wij daaraan nog een argument toe. De objectieve uitleg doet namelijk ook recht aan het beginsel van fair play, het informele verschoningsrecht van de belastingadviseur. Om een pleitbaar standpunt in te nemen hoeft die vertrouwelijk relatie niet opengebroken te worden.

De Hoge Raad biedt partijen de gelegenheid om in een zogenoemde Borgersreactie op een conclusie van de Advocaat-Generaal te reageren. Ons cassatieteam volgt de conclusies van Advocaten-Generaal op de voet. Regelmatig zal ons cassatieteam door middel van een op onze website gepubliceerde Borgersreactie op een conclusie reageren.

Lees het artikel hier.

Tags: pleitbaar standpunt, Hoge Raad, vergrijpboete, Credit Suisse, Kerckhoffs, verschoningsrecht, fair play, Borgersreactie, Wattel
24/11/2016 categorie: Publicatie

Creditnotaís en art. 29 Wet OB 1968

Mr. R. Vos en mr. R.J. de Jong, BTW-bulletin 2016/85, 5 november 2016

Het komt geregeld voor dat een debiteur vanwege betalingsonwil, betalingsonmacht of een naderend faillissement een factuur niet voldoet. De btw op deze factuur is door de leverancier wel verschuldigd. De praktijk laat zien dat ondernemers deze btw zelf verrekenen binnen de maandelijkse of kwartaalaangiften door het opmaken van een creditnota. Deze ‘praktische’ oplossing is echter in strijd met de wettelijke systematiek en kan aanzienlijke naheffingen en vergrijpboeten tot gevolg hebben. Op 30 april 2015 heeft Rechtbank Noord-Nederland (de rechtbank) geoordeeld dat uit de wet volgt dat de btw over een oninbare vordering enkel door middel van een apart verzoek om teruggaaf kan worden teruggevraagd. In deze bijdrage besteden Roelof Vos en Reinder de Jong aandacht aan de uitgangspunten van deze uitspraak en de betekenis voor de praktijk. Daarnaast belichten zij de voorgenomen wijzigingen in de Wet OB 1968 ter vereenvoudiging van de belastingteruggaaf voor oninbare vorderingen.

Hertoghs advocaten heeft ruime ervaring met het voeren van procedures op het terrein van de indirecte belastingen, waaronder btw.

Lees hier het artikel.

Tags: Vos, De Jong, btw, omzetbelasting, BTW-bulletin, Wet OB 1968
23/11/2016 categorie: Publicatie

Bijstand van de advocaat bij het verhoor: loopt Nederland in de pas met Europa?

Mr. K.M.G. Demandt en mr. A.C.M. Klaasse, Strafblad 2016, afl. 5, november 2016

De verhoorbijstand van advocaten is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Kern van de discussie is – naast de gemaximeerde vergoeding voor de advocaat voor de verhoorbijstand – de rol van de advocaat bij het verhoor. Het wetsvoorstel, de Beleidsbrief van het OM, de Richtlijn 2013/48/EU en de jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens lijken allemaal een eigen invulling hieraan te geven. Is de weg die Nederland is ingeslagen met betrekking tot de verhoorbijstand wel conform de Europese voorschriften? Daarop gaan Kim Demandt en An Klaasse nader in.

Tags: Demandt, Klaasse, verhoorbijstand, politieverhoor, EHRM, Strafblad
27/10/2016 categorie: Publicatie

Douaneschuld zekerheidsstelling en terugbetalingsmogelijkheden per 1 mei 2016

Mr. A. Wolkers en mr. E.H. Mennes, BTW-bulletin 2016/75, 3 oktober 2016

Per 1 mei 2016 is de douanewetgeving ingrijpend gewijzigd. In BTW-bulletin 2016/21 en BTW-bulletin 2016/39 hebben Arjan Wolkers en Erik Mennes de belangrijkste veranderingen op het gebied van de douanewaarde en de bindende tariefinlichtingen beschreven. In deze publicatie gaan zij in op de belangrijkste wijzigingen op het gebied van de rentebepalingen, de zekerheidsstelling en de mogelijkheden voor terugbetaling van douanerechten.

Hertoghs advocaten heeft ruime ervaring met het voeren van procedures op het terrein van de indirecte belastingen, waaronder douanerechten.

 

 

Tags: Wolkers, douane, douanerechten, BTW Bulletin
12/09/2016 categorie: Publicatie

It takes two to tango: international exchange of information on tax matters and the protection of tax payers rights

Mr. A.A. Feenstra, Newsletter of the International Bar Association (“IBA”), September 2016, number 1.

In deze IBA-newsletter geeft Anke Feenstra een overzicht van de recente ontwikkelingen op internationaal, Europees en nationaal niveau met betrekking tot informatie-uitwisseling tussen belastingautoriteiten. Als gevolg van de “Panama Papers” affaire gaat zij nader in op het belastingverdrag dat sinds 1 december 2011 tussen Nederland en Panama van toepassing is. Tenslotte bekritiseert Anke Feenstra het gebrek aan bescherming van de rechten van een belastingplichtige in Nederland indien sprake is van informatie-uitwisseling

Tags: Feenstra, Panama Papers, informatie-uitwisseling, IBA-newsletter
09/09/2016 categorie: Publicatie

Schending Unierecht: uitsluiting van strafrechtelijk bewijs in fiscale procedures

Mr. R. Vos en mr. R. Jeronimus, BTW-bulletin 2016/66, augustus 2016

Op 17 december 2015 heeft het Hof van Justitie EU het belangrijke arrest WebMindLicenses Kft. gewezen. In dit arrest staat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie centraal in relatie tot de wettigheid van een beslissing om tot naheffing van btw over te gaan wanneer de bewijzen steunen op onrechtmatig verkregen bewijs in een strafprocedure. In deze publicatie gaan Roelof Vos en Ron Jeronimus in op de toepassing en de schending van het Unierecht en het buiten beschouwing laten van bewijs

Tags: Vos, Jeronimus, WebMindLicenses, btw, BTW Bulletin
02/09/2016 categorie: Publicatie

De mogelijkheden van de prejudiciŽle procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

 

Mr. G.M. Boezelman en mr. A.J.C. Perdaems, Strafblad 2016, aflevering 3, nummer 26.

In het Strafblad bespreken Mariëlle Boezelman en Angelique Perdaems aan de hand van voorbeelden wanneer de rechter een prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie kan of moet stellen. Ook belichten zij nader welke strafzaken geschikt zijn voor het stellen van prejudiciële vragen.

Ons kantoor heeft veel ervaring met het voeren van prejudiciële procedures.

 

Tags: Perdaems, Boezelman, prejudiciŽle vragen, Europese Hof van Justitie
02/06/2016 categorie: Publicatie

Verborgen onthulling in tipgeverkwestie Belastingdienst twijfelachtig

Het recente uitvoerige betoog van staatssecretaris Wiebes van Financiën waarin hij weerlegt dat de Belastingdienst in de tipgeverszaak informatie heeft achtergehouden voor het gerechtshof en de Hoge Raad, behoeft nadere opheldering. Wat Ivo Leenders betreft blijft er namelijk één prangende vraag hangen: waarom is verborgen gehouden wat kennelijk niet verborgen hoefde te blijven?

Lees de column op Taxlive.nl.

Tags: Leenders, Taxlive, tipgever, Belastingdienst, Wiebes
20/04/2016 categorie: Publicatie

Systematische belemmering van het recht op aftrek is strijdig met het doeltreffendheidsbeginsel

Mr. R. Vos en mr. R.J. de Jong, BTW-bulletin 2016/27, april 2016

Op 19 augustus 2015 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat het weigeren van een teruggaaf naar aanleiding van het Fuchs-arrest in strijd is met het Europeesrechtelijke doeltreffendheidsbeginsel. De belanghebbende is in de onderhavige zaak door een combinatie van telefonisch verstrekte informatie en gepubliceerd beleid door de belastingdienst er van weerhouden zich tijdig te melden als ondernemer. Het strikt vasthouden aan formele vervaltermijnen in combinatie met de verstrekte inlichtingen levert volgens de rechtbank een ongeoorloofde belemmering op van het recht op aftrek. De rechtbank verleent met terugwerkende kracht de teruggaaf aan de belanghebbende ondanks dat het verzoek niet in het juiste tijdvak is gedaan. In deze bijdrage besteden wij aandacht aan de uitgangspunten van deze uitspraak en de betekenis voor de praktijk.

Lees het artikel.

Tags: Vos, De Jong, doeltreffendheidsbeginsel, Fuchs, BTW Bulletin
29/03/2016 categorie: Publicatie

Annotatie Nieuwsbrief Strafrecht

In Nieuwsbrief Strafrecht geannoteerd 2016/31 schrijft Mariëlle Boezelman over het arrest van de Hoge Raad van 1 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3432). In deze zaak is op basis van artikel 69, lid 2, AWR, ten laste gelegd dat onjuist of onvolledige BTW aangiften gedaan. Opmerkelijk is dat ook ten laste is gelegd dat in die aangiften een te laag belastbaar bedrag is opgegeven. In de fiscale zaak is namelijk vast komen te staan dat dat niet het geval is. De Hoge Raad heeft de zaak teruggestuurd naar het Hof. Zal een wijziging tenlastelegging volgen, zal de bewuste passage worden ‘weggestreept’ of zal de verdachte worden vrijgesproken?

Tags: Boezelman, Nieuwsbrief Strafrecht, Belasting, omzetbelasting, uitspraak Strafkamer
22/03/2016 categorie: Publicatie

De dag van advocaat-fiscalist Anke Feenstra

NDFR Exclusief, nr. 6, maart 2016

Wat komt een advocaat-belastingkundige van ons kantoor zoal tegen in haar dagelijkse praktijk? Daarover verscheen bij NDFR Exclusief een column, waarin Anke Feenstra vertelt over de uitdagingen die haar agenda, cliënten en ook haar jonge gezin bieden.

Lees de column.

Tags: Feenstra, NDFR Exclusief, witteboordencriminaliteit, FIOD, inkeerregeling
01/03/2016 categorie: Publicatie

Weigering aftrek btw bij niet-bestaande marktdeelnemer is in strijd met EU-recht

Mr. R. Vos en mr. R.J. de Jong, BTW-bulletin 2016-11, 26 januari 2016

Op 22 oktober 2015 heeft het HvJ in een Poolse zaak geoordeeld dat het in strijd is met EU-recht om aftrek van voorbelasting te weigeren als de factuur is opgesteld door een niet-bestaande marktdeelnemer. In deze bijdrage besteden wij aandacht aan de uitgangspunten van het arrest van het HvJ en de betekenis voor de praktijk in Nederland.

Tags: Vos, De Jong, btw, aftrek van voorbelasting, weigeren, niet-bestaande marktdeelnemer, Hof van Justitie van de Europese Unie, HvJ EU, 22 oktober 2015
18/02/2016 categorie: Publicatie

Bom onder inkeerregeling onschadelijk gemaakt

Mw. mr. A.A. Feenstra en mw. mr. K.M.G. Demandt, column Taxlive, 18 februari 2016

Er heeft lange tijd een bom onder de inkeerregeling gelegen, doordat bij het gebruik van de inkeerregeling toch een strafrechtelijke vervolging kon volgen voor witwassen. De staatssecretaris heeft dit toentertijd opgepakt en afspraken gemaakt met Openbaar Ministerie en Belastingdienst: het goed doorlopen van de inkeerregeling voorkomt strafrechtelijke vervolging voor witwassen. Niettemin heeft het Openbaar Ministerie wel personen vervolgd voor witwassen met betrekking tot het aanhouden van een buitenlandse bankrekening in het project van de debet- en creditcardfraude. De debet- en creditcardfraude staat momenteel hoog op de politieke agenda en de uitspraak van de rechtbank in de strafzaak over de ‘zwartsparende oncoloog’ Gerrit S. heeft wat stof doen opwaaien. De rechtbank geeft een lezenswaardig spoorboekje en hieruit blijkt dat de soep niet altijd zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend.

Tags: Feenstra, Demandt, inkeerregeling, witwassen, inkeren, zwartspaarder, Gerrit S., Taxlive, strafrecht, debetcardfraude, creditcardfraude
21/01/2016 categorie: Publicatie

Nieuw: prejudiciŽle vragen aan Belastingkamer Hoge Raad

Mw. mr. A.J.C. Perdaems, column Taxlive, 18 januari 2016

Het belastingrecht heeft er een procesvorm bij. Sinds 1 januari 2016 kan de feitenrechter door middel van een prejudiciële vraag een rechtsvraag aan de belastingkamer van de Hoge Raad voorleggen. Deze mogelijkheid bestaat voor civiele zaken sinds 1 juli 2012. De procedure voor fiscale prejudiciële vragen sluit daar in hoofdlijnen bij aan. De voorwaarden voor het stellen van de prejudiciële vraag en de wijze waarop de procedure in fiscale zaken werkt, is geregeld in de nieuwe artikelen 27ga tot en met 27ge AWR. Als gevolg van deze wijziging kan iedereen die in fiscale zaken procedeert in een vroegtijdig stadium met deze procedure bij de Hoge Raad te maken krijgen.

Lees de column.

Tags: Perdaems, prejudiciŽle vragen, Belastingkamer, Hoge Raad, Taxlive, prejudiciŽle vraag, fiscaal, voorwaarden, AWR
18/01/2016 categorie: Publicatie

Niet nakomen informatieverplichting verschoonbaar?

Mw. mr. A.J.C. Perdaems, column Taxlive.nl, 14 december 2015

De informatieverplichting van artikel 47 AWR reikt ver. Wat nu als iemand vanwege bijvoorbeeld dementie de gestelde vragen niet kan beantwoorden? Of de gevraagde informatie niet kan worden verstrekt omdat deze niet voorhanden is?

Lees de column

Tags: Perdaems, informatieverplichting, 47 AWR, verschoonbaar, niet voldoen, fysieke, psychische
11/01/2016 categorie: Publicatie

Hoe medisch is cosmetisch voor vrijstelling van btw?

Mr. R. Vos en mr. R. Jeronimus, BTW-bulletin 2016/4, januari 2016

Per 1 januari 2013 geldt de btw-vrijstelling voor medische diensten zoals bedoeld in art. 11 lid 1 onderdeel g Wet OB 1986 enkel voor diensten die als doel hebben de diagnose, de behandeling en, voor zover mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen. In deze bijdrage gaan wij in op de toepassing van medische vrijstelling met betrekking tot cosmetische of esthetische dienstverlening.

Lees het artikel.

Tags: Vos, Jeronimus, btw, cosmetisch, medisch, vrijstelling, btw-richtlijn.
05/01/2016 categorie: Publicatie

Een fiscale terugblik op 2015 in Feestdagsferen

Mw. mr. A.A. Feenstra en mw. mr. K.M.G. Demandt, column Taxlive.nl, 4 januari 2016

Het jaar 2015 ligt inmiddels achter ons. Na de feestdagen met Kerstmis en de overgang naar het nieuwe jaar, blikken Anke Feenstra en Kim Demandt in hun column voor Taxlive terug op de fiscale ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Wat kan dan beter zijn, dan dit te doen in rijm? Zij staan onder andere stil bij het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel, de nog immer voortdurende zwartspaardersaffaire en de rechtszekerheid met betrekking tot de onbeperkte navorderingstermijn voor erfenissen. Zoals gezegd, een korte terugblik op het jaar 2015 in Feestdagsferen.

Wij wensen iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar!

Lees de column

05/01/2016 categorie: Publicatie

Onrechtmatig verkregen bewijs: een nieuw geluid?

Mr. R.W.J. Kerckhoffs, TFB 2015/08, hoofdstuk 7.

Nog niet zo heel lang geleden stonden de kranten nog vol met nieuws over ‘criminelen’ die vanwege vormfouten met de schrik waren vrijgekomen. Omdat de goegemeente zulks onwenselijk vond, heeft de wetgever ingegrepen. In een nieuw art. 359a Wetboek van Strafvordering is duidelijk gemaakt dat vormverzuimen niet langer per definitie tot een einde van de strafzaak hoeven te leiden. Ook andere minder vergaande consequenties zijn mogelijk of zelfs wenselijk.

Lees het artikel.

Tags: Kerckhoffs, vormverzuim, onrechtmatig verkregen bewijs, TFB, formeel belastingrecht
14/12/2015 categorie: Publicatie

Imtech deed jarenlang zaken met Ďverbodení landen als SyriŽ en Iran

Imtech blijkt jarenlang zaken te hebben gedaan met de ‘verboden landen’ Syrië en Iran. In dit artikel (Volkskrant van 9 december 2015) gaat Anke Feenstra in op de sanctiewetgeving waar sommige Nederlandse ondernemingen mee te maken krijgen.

Lees het artikel.

Tags: sanctiewetgeving, Feenstra, Volkskrant, boycot, handelsboycot, Imtech, douane, EU-sanctie
20/11/2015 categorie: Publicatie

Beperking of handicap?

Mw. mr. J.N de Boer en mw. mr. G.M. Boezelman, Strafblad 2015, afl. 5, nr. 56, november 2015.

Volledige titel: ‘Beperking of handicap? De wet, de praktijk en het tuchtrecht ten aanzien van ‘alle beperkingen’ in vogelvlucht.’ In 2013 is het onheuse gebruik van een bevel alle beperkingen ex art. 50 Sv aan de kaak gesteld. Het te lichtvaardig opleggen van een bevel ‘alle beperkingen’ is ons inziens niet het enige probleem. Onduidelijk is nog steeds in hoeverre de verdedigingsrechten te gelde(n) mogen worden gemaakt gedurende een dergelijk bevel. In hoeverre mag een advocaat onderzoek à decharge doen? En beperkt het tuchtrecht de advocaat hierin in strijd met de bedoeling en strekking van art. 50 Sv dan wel artikel 6 EVRM?

Lees het artikel.

Tags: Boer, Boezelman, Strafblad, art. 50 Sv, tuchtrecht, 6 EVRM
10/11/2015 categorie: Publicatie

ďMag ik je een tip geven?Ē Over bescherming van tipgevers en beÔnvloeding van getuigen.

De president van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Fred van der Winkel, schreef op 11 november 2014 rechtsgeschiedenis door namens het hof aangifte te doen wegens verdenking van het misdrijf van artikel 285a Wetboek van Strafrecht, het belemmeren van de verklaringsvrijheid van getuigen, tegen medewerkers van het Ministerie van Financiën.  Het gaat meer concreet om de verdenking dat door het Ministerie van Financiën instructies zijn gegeven aan een tweetal belastingambtenaren met het doel om hen tijdens hun getuigenverhoor in een fiscale procedure een beroep te laten doen op hun verschoningsrecht over de identiteit van een tipgever. Zowel de instructie als de strafaangifte is een opmerkelijke stap die menig wenkbrauw deed fronsen. In theorie wachten de Minister van Financiën en zijn Staatssecretaris een celstraf van maximaal vier jaar. In een bijdrage aan de Ars Aequi zetten Anke Feenstra en Reinder de Jong deze procedure uiteen en bespreken of het ingestelde cassatieberoep kans van slagen heeft.

Tags: Feenstra, de Jong, Ars Aequi, tipgever, getuige, verschoningsrecht, aangifte Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Ministerie van FinanciŽn, Staatssecretaris.
29/09/2015 categorie: Publicatie

Rondetafelgesprek Hoge Raad 4 juli 2015

Angelique Perdaems reageert op het verslag van het rondetafelgesprek bij de Hoge Raad. In dit gesprek discussieert de Hoge Raad met enkele personen uit de praktijk. Angelique bespreekt onder andere hoe 81 RO-arresten in de praktijk worden ervaren en doet enkele suggesties waardoor deze arresten meer betekenis kunnen krijgen.

Tags: Perdaems, 100 jaar belastingkamer, rondetafelgesprek, 81 RO
15/09/2015 categorie: Publicatie

E-book: een ongelijke strijd in btw-tarifering of niet?

Mr. R. Vos en mr. R. Jeronimus, BTW-bulletin 2015/67, september 2015

Een fysiek boek is in Nederland aan het verlaagde btw-tarief van 6% onderworpen en voor een zogeheten e-book geldt het normale btw-tarief van 21%. In dit artikel gaan wij in op dit verschil in btwbehandeling. De vraag is of het verschil in btw-behandeling past in het neutrale karakter van de btw. De btw dient namelijk geen invloed te hebben op de keuze voor een bepaald economisch handelen. Frankrijk en Luxemburg hebben in 2012 een verlaagd btw-tarief ingevoerd voor e-books. Het HvJ heeft inmiddels in een door de Europese Commissie ingestelde inbreukprocedure geoordeeld dat het verlaagde btw-tarief voor e-books in Frankrijk en Luxemburg in strijd is met de Btw-richtlijn.

Lees het artikel.

 

Tags: E-book: een ongelijke strijd in btw-tarifering of niet?: Vos, Jeronimus, btw, e-book, tarief, btw-richtlijn
11/05/2015 categorie: Publicatie

De Controleaanpak Belastingdienst: CAB

De belastingdienst hanteert voor het toezicht op burgers en bedrijven verschillende instrumenten, waaronder controle. De komende jaren zal het aantal boekenonderzoeken naar verwachting toenemen tot circa 42.000. Bij administratieve controles en boekenonderzoeken werken de belastingdienst en douane sinds enige tijd conform de nieuwe Controleaanpak Belastingdienst (hierna: CAB). In deze bijdrage besteden wij aandacht aan de uitgangspunten van de CAB en de betekenis voor de btw-compliance.

Tags: Vos, De Jong, controleaanpak, belastingdienst, CAB
04/05/2015 categorie: Publicatie

De toepassing van de BPM in geval van een dubbele (fiscale) woonplaats

In deze bijdrage, gepubliceerd in BTW-bulletin 2015/33 (afl. 4 - april 2015) besteden Roelof Vos en Ron Jeronimus aandacht aan recente rechtspraak over de heffing van BPM als de bezitter c.q. gebruiker van de auto beschikt over een dubbele woonplaats, dat wil zeggen als de bezitter zowel woonachtig is in Nederland als een ander (EU-)land.

 

Tags: Vos, Jeronimus, btw-bulletin, autoregistratiebelasting, dubbele woonplaats, dubbele heffing
30/03/2015 categorie: Publicatie

Fiscale Fraude

De bestrijding van financieel-economische fraude staat hoog in het vaandel bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en daarmee bij het Openbaar Ministerie. Dit blijkt wel uit de invoering van de wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit, waarbij hogere strafmaxima zijn ingevoerd en delictsomschrijvingen zijn geactualiseerd.

Tags: Feenstra, Fiscale Fraude, Handboek Strafzaken, Kluwer, materieel strafrecht, fiscaal recht
26/03/2015 categorie: Publicatie

Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet

Eind 2014 is in de fiscale vakliteratuur, maar ook in de media de nodige aandacht besteed aan een strafrechtelijke aangifte wegens een verdenking van beïnvloeding van getuigen door of namens het Ministerie van Financiën. Inmiddels heeft het hof beslist dat de belastingaanslagen moeten worden vernietigd op grond van art. 8:31 Awb (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 februari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:645). De aangifte is ingediend door de President van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en ziet op gebeurtenissen in een fiscale procedure.

Tags: Feenstra, BijzonderStrafrecht.nl, 8:31 Awb, getuigplicht, geheimhoudingsplicht, verschoningsrecht, zwijgrecht
26/02/2015 categorie: Publicatie

De aftrek van btw 'staat' niet meer rotsvast

Op 18 december 2014 heeft het Hof van Justitie van de EU arrest gewezen over de aftrek van btw als sprake is van betrokkenheid bij fraude. Onze Hoge Raad had daartoe in een drietal gevoegde zaken, Italmoda, Turbu.com en TMP, prejudiciële vragen gesteld. Nu is duidelijk geworden dat aftrek van voorbelasting kan worden geweigerd als de afnemer wist of had moeten weten dat de btw niet is afgedragen door de leverancier, ook als de nationale wettelijke bepalingen zoals in Nederland daarin niet voorzien. In de Turbu.com- en TMP-zaak wordt de Hoge Raad overigens niet-ontvankelijk verklaard in het stellen van prejudiciële vragen. Deze bijdrage is een vervolg op onze publicatie in BTW-bulletin 2014, nr. 7-8.

Tags: Vos, BTW bulletin, btw, fraude, Italmoda, Turbu.com, TMP
24/02/2015 categorie: Publicatie

Compliant gedrag begint bij de belastinginspecteur

De Belastingdienst verwacht compliance van belastingplichtigen, maar moet de Belastingdienst dan niet het goede voorbeeld geven? Daar schort het nogal aan, zo vindt Ivo Leenders, getuige de starheid waarmee koste wat kost wordt vastgehouden aan de anonimiteit van tipgevers.

In de strijd tegen zwartspaarders lijkt zo'n beetje alles geoorloofd. Er is echter een grens die steeds duidelijker wordt. Ook de Belastingdienst kan te ver gaan. Lees hier de column die vandaag verscheen op Taxlive.nl.

 

Tags: Leenders, Taxlive.nl, zwartspaarder, tipgever, rechtsbescherming, compliance
02/12/2014 categorie: Publicatie

Mediation van belastinggeschillen in Nederland

In dit artikel, verschenen in het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2014 (18) 3, besteedt Roelof Vos aandacht aan de praktijkontwikkeling van in Nederland bij geschillen tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige(n). Sinds 2005 heeft mediation in belastingzaken inmiddels een - zeer bescheiden - plek veroverd als alternatieve geschilbeslechting. Daarbij komt aan de orde: mediation via de Belastingdienst en mediation naast rechtspraak en de specialistenvereniging VFM. Vos behandelt in het artikel ook twee casusposities.

Tags: Vos, TMD, mediation, belastinggeschil, VFM
27/11/2014 categorie: Publicatie

Uitzondering inkeer in overgangsregeling BBBB: aanpassing van meer redactionele en toelichtende aard; ammehoela

Angelique Perdaems vraagt zich in haar column op Taxlive.nl af of het u al is opgevallen: de overgangsregeling voor de toepassing van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst is sinds 1 januari 2014 niet meer van toepassing. Wat betekent dit in de praktijk?

Tags: Perdaems, Taxlive.nl, BBBB, inkeren, overgangsregeling, boete
06/11/2014 categorie: Publicatie

Redelijkerwijs kenbare fout: Hoge Raad stelt grenzen

Met ingang van 1 januari 2010 is op grond van art. 16, lid 2, onderdeel c, AWR navordering mogelijk als sprake is van een zogenoemde kenbare fout. Voor de beantwoording van de vraag wanneer de fout redelijkerwijs kenbaar is, is een 30%-fictie opgenomen. Inmiddels heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gecreëerd over de toepassing van deze navorderingsbepaling. 
In dit artikel, zeer recentelijk verschenen in Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2014/07, bespreken Angelique Perdaems en Gabriëlla Ulrich deze arresten. De nadruk in deze bijdrage ligt op de vraag op welke fouten deze bepaling ziet en in welke gevallen sprake is van een kenbare fout. Geconcludeerd wordt bijvoorbeeld dat indien sprake is van een afwijking van 30% dit niet altijd tot gevolg heeft dat navordering op grond van de 30%-fictie mogelijk is. Afgesloten wordt met een aantal praktische aandachtspunten die van belang zijn bij de beoordeling of navordering op grond van een kenbare fout mogelijk is.

Tags: Perdaems, Ulrich, TFB, AWR, redelijkerwijs, kenbare fout
03/11/2014 categorie: Publicatie

Spreken is zilver, zwijgen is goud: een inlichtingenverplichting zonder waarborg fout?

Subtitel: De reikwijdte van het nemo tenetur-beginsel en de (voorgenomen) faillissementswetgeving.

In dit artikel, verschenen in Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving van oktober 2014, gaan Anke Feenstra en Azad Zeeman in op een aantal onderwerpen waarbij de reikwijdte en toepassing van het nemo tenetur-beginsel aan de orde is. Ten eerste is dit het veelbesproken Chambaz-arrest van het EHRM  en de 'receptie' van dit arrest in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Daarnaast besteden de auteurs aandacht aan een nieuwe wending bij de toepassing van het nemo tenetur-beginsel, namelijk de uiwerking in de faillissementspraktijk. In de faillissementswetgeving zijn legio verplichtingen opgenomen van een gefailleerde ten opzichte van de curator, terwijl het nemo tenetur-beginsel in die relatie nog betrekkelijk onontgonnen gebied lijkt. Ten slotte nemen de auteurs een standpunt in omtrent de reikwijdte van het nemo tenetur-beginsel en bovendien geven zij een waardering hoe de huidige en toekomstige faillissementswetgeving zich verhoudt tot dat beginsel.

Tags: Feenstra, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, nemo tenetur, faillissementswetgeving, faillissement
31/10/2014 categorie: Publicatie

Uitvoering en controle van de nieuwe btw-regelgeving telecommunicatie-, omroep-, en elektronische diensten per 1 januari 2015

In BTW-bulletin is al eerder aandacht besteed aan de nieuwe plaats-van-dienstregels voor e-commercediensten per 1 januari 2015. Wij verwijzen naar 'De totstandkoming van het nieuwe btw-stelsel voor e-commerce vanaf 2015' (BTW-bulleting 2013/11) en 'Plaats van dienst 2015: nieuwe regels nieuwe uitdagingen' (BTW-bulletin 2013/12). In BTW-bulletin 2014/7-8 is in het artikel ' Nog meer uitleg over de plaats-van-dienstregels per 2015' aandacht besteed aan praktische richtsnoeren die door het Directorate-General Tax and Customs Union zijn gegeven, hoe om te gaan met de nieuwe btw-regels. In deze bijdrage, gepubliceerd in BTW-bulletin 2014/85, gaan Roelof Vos en Marloes Lammers in op diverse uitvoeringsproblemen en controle van deze nieuwe btw-regelgeving.

Tags: Vos, BTW-bulletin, plaats-van-dienstregels, e-commerce, uitvoering, 2015
25/09/2014 categorie: Publicatie

'Btw-scholenconstructies' en misbruik van recht

Lange tijd werd gedacht dat misbruik van recht feitelijk niet zou bestaan in btw-land. De nationale equivalent, te weten 'fraus legis', is sinds de invoering in de jaren 20 van de vorige eeuw door de Hoge Raad nooit van toepassing geacht in een concrete btw-casus. Geen btw-constructie werd daarvoor 'erg' genoeg bevonden. De btw leek daarmee een waar paradijs te zijn met ruimte voor allerhande creatieve constructies om btw te besparen.

Tags: Vos, Lammers, BTW-bulletin, scholenconstructies, btw
21/07/2014 categorie: Publicatie

Omkering en verzwaring bewijslast: voor wat en wanneer?

Omkering en verzwaring van de bewijslast vindt plaats indien sprake is van het niet doen van de vereiste aangifte, het niet voldoen aan informatieverplichtingen en/of het niet nakomen van de administratieplicht. Vóór de invoering van de informatiebeschikking beoordeelde de rechter in een procedure tegen een (naheffings- of navorderings)aanslag niet alleen of één van deze gevallen zich voordeed maar ook wat vervolgens de consequentie daarvan behoorde te zijn. Momenteel wordt de vraag beantwoord of sprake is van een schending van de informatie- en administratieplicht in een afzonderlijke procedure. In deze juni bijdrage van Het Register zet Anneke Nuyens uiteen wat daarvan de gevolgen zijn.

 

Tags: Nuyens, Het Register, omkering, verzwaring, bewijslast, informatieverplichting
06/07/2014 categorie: Publicatie

Wist of had moeten weten dat de btw niet is betaald

In het huidige btw-systeem geldt als uitgangspunt dat de leverancier de btw afdraagt en dat de afnemer-ondernemer de btw in aftrek kan brengen als voorbelasting. De ene ondernemer draagt af en de ander vraagt de aan de leverancier betaalde btw terug van de belastingdienst. Dit systeem noemt met ook wel de achilleshiel van de btw: omdat het aftrekrecht van de afnemer in principe losstaat van de afdracht van de btw door de leverancier loopt de belastingdienst het risico dat hij de btw wel moet uitbetalen aan de afnemer maar dat hij dit bedrag niet ontvangt van de afnemer.

Tags: Vos, Lammers, btw, carousselfraude
03/07/2014 categorie: Publicatie

Waar staan we nu? Een update over de kortgedingprocedures in het Rekeningenproject

Toen de Belastingdienst in 2000 via de diplomatieke kanalen informatie over zo’n tienduizend Nederlanders ontving, van wie werd vermoed dat zij in ieder geval op 31 januari 1994 een of meer rekeningen bij de Kredietbank Luxemburg aanhielden, had men vast niet kunnen bevroeden wat de impact van deze verkrijging zou zijn op de fiscale rechtspraktijk. In het kader van dit zogenoemde Rekeningenproject zijn vele rechtsvragen opgeworpen en heeft de Hoge Raad al diverse spoorboekjes geschreven.

Tags: Nuyens, TFB, rekeningenproject, gestolen bewijsmateriaal
19/06/2014 categorie: Publicatie

Huwelijks- en partneraansprakelijkheid voor belastingschulden

Indien iemand is gehuwd, betekent dit niet automatisch dat deze persoon aansprakelijk kan worden gesteld voor alle belastingschulden van de huwelijkspartner. Het huwen in gemeenschap van goederen brengt hierin geen verandering. Op grond van artikel 44 lid 2 Invorderingswet 1990 (hierna: IW 1990) kan een ‘derde’ aansprakelijk worden gesteld voor inkomensbestanddelen van een belastingschuldige. Deze aansprakelijkheid strekt zich echter slechts uit tot een gedeelte van de verschuldigde inkomstenbelasting. Onder de ‘derden’ vallen niet alleen huwelijkspartners, maar ook andere partners, zoals samenwonenden of ex-partners. In het onderhavige artikel, verschenen in Fiscaal Tijdschrift Vermogen van juni 2014, gaat Gabriëlla Ulrich in op de civielrechtelijke mogelijkheden van de ontvanger van de Belastingdienst (hierna: ontvanger) om (huwelijks) partners aansprakelijk te stellen. Tevens behandelt ze de reikwijdte en uitwerking van aansprakelijkheidsbepalingen zoals vervat in artikel 44 lid 2 IW 1990.

Tags: Ulrich, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, partneraansprakelijkheid, belastingschulden, IW 1990
02/06/2014 categorie: Publicatie

Wetsvoorstel vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst: electronisch berichtenverkeer

Ondernemers zijn al geruime tijd gewend aan de verplichting elektronisch btw-aangifte te doen. Roelof Vos bespreekt in dit artikel het wetsvoorstel 'Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst', waarmee het kabinet beoogt een gedegen grondslag voor elektronisch berichtenverkeer van en met de belastingdienst te regelen. De bedoeling is dat op termijn het berichtenverkeer tussen ondernemer en belastingdienst uitsluitend nog elektronisch plaatsvindt.


 

Tags: Vos, vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst, btw-aangifte, elektronisch berichtenverkeer
28/05/2014 categorie: Publicatie

Afschaffing printprijsregeling voor de btw per 1 januari 2015

Roelof Vos bespreekt in dit artikel, verschenen in BTW-bulletein 2014/42 de afschaffing van de printprijsregeling voor de btw per 1 januari 2015. De btw kent een speciale regeling - de zogeheten printprijsregeling (PPR) - voor de levering en invoer van film- en videoproducties. De PPR houdt in dat slechts btw hoeft te worden voldaan over een fictieve lage printprijs en niet over de vergoeding. De PPR is een zeer gunstige regeling als de afnemer de btw geheel of gedeeltelijk niet in aftrek kan brengen.


 

Tags: Vos, btw, printprijsregeling
20/05/2014 categorie: Publicatie

Over de beboeting van medeplichtigen, uitlokkers en doen plegers

Per 1 januari 2014 is artikel 67o AWR ingevoerd. Op grond van deze bepaling kunnen aan medeplichtigen, uitlokkers en doen plegers fiscale boeten worden opgelegd. Voordien werden alleen plegers en medeplegers als overtreders in de zin van de Awb aangemerkt. Deze keuze werd destijds bewust gemaakt. Waarom was beboeting van deze drie andere deelnemers aanvankelijk uitgesloten, waarom is vervolgens toch tot de uitbreiding besloten en wat zijn de gevolgen voor de fiscale praktijkvoering? Deze vragen zal Anneke Nuyens in dit artikel, gepubliceerd in Fiscaal Praktijkblad 2014/7, beantwoorden.


 

Tags: Nuyens, Fiscaal Praktijkblad, medeplichtige, uitlokker, fiscale boete, Awb
24/04/2014 categorie: Publicatie

Is het einde in zicht?

Met ingang van 1 januari 2012 is artikel 66, derde lid, Successiewet 1956 in werking getreden. Door de invoering van deze bepaling is de navorderingstermijn voor erfbelasting over buitenlands vermogen komen te vervallen. De navorderingsbevoegdheid is hiermee niet meer gebonden aan een termijn. In dit artikel, gepubliceerd in WFR 2014/554, onderzoeken Gabriëlla Ulrich en Anneke Nuyens de houdbaarheid van het vervallen van de navorderingstermijn in Europees rechterlijk perspectief. Tevens gaan zij in op de vermeende onbeperkt terugwerkende kracht van de nieuwe bepaling wegens het ontbreken van overgangsrecht. Ten slotte wordt de nieuwe bepaling tegen het licht van het rechtszekerheidsbeginsel gehouden.

Tags: Nuyens, Ulrich, WFR, navorderingstermijn, buitenlands vermogen
08/04/2014 categorie: Publicatie

The end of the European banking secret?

Volledige titel: 'The end of the European banking secret? Voluntary disclosure developments in the Netherlands'. In dit artikel van april 2014, gepubliceerd in de Criminal Law and Business Crime committee News, licht Mariëlle Boezelman de recente ontwikkelingen omtrent de versoepelde inkeerprocedure in Nederland toe. Zij stelt daarbij tevens de vraag hoe de staatssecretaris van Financiën denkt om te gaan met inkeerders die in 2011 tegen een fors boetepercentage openheid van zaken hebben gegeven.

Lees het artikel

 

Tags: Inkeerregeling, internationale informatieuitwisseling, bankgeheim, inkeerprocedure, fraude
28/01/2014 categorie: Publicatie

Column: Yes we can!

Dorien Roerink bespreekt in haar column 'Yes we can!' op BijzonderStrafrecht.nl hoe handen en voeten te geven aan de uitzonderlijke gevallen waarin de rechter het OM niet-ontvankelijk kan verklaren.

Lees de column.

Tags: Niet-ontvankelijk, Zwolsmancriterium, belangengafweging, Duker, Roerink, BijzonderStrafrecht.nl
16/01/2014 categorie: Publicatie

Eenheid in bestuursrecht een wassen neus

Volledige titel: Eenheid in bestuursrecht een wassen neus; meer deelnemers in het fiscale boeterecht

Anneke Nuyens blikt op Taxence.nl vooruit naar de deelnemersvarianten die we in 2014 in het fiscale boeterecht tegenkomen.

Lees de column

Tags: Nuyens, Taxence.nl, bestuursrecht, deelnemersvarianten, fiscaal boeterecht
17/12/2013 categorie: Publicatie

Het bankgeheim ontrafeld

De afgelopen jaren zijn zowel op internationaal als op Europees niveau de ogen gericht op fiscale gegevensuitwisseling. Vanuit alle windstreken komen geluiden, waaruit blijkt dat internationale gegevensuitwisseling hoog op de politieke agenda staat om belastingontduiking, maar ook belastingontwijking te voorkomen. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat ook het bankgeheim steeds verder onder druk komt te staan. 

In dit artikel, zoals recentelijk gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sanctierecht en Comliance, gaan Anke Feenstra en Gabriëlla Ulrich in op de fiscale en strafrechtelijke uitwisseling van gegevens met Zwitserland en Luxemburg. Zij besteden hierbij ook aandacht aan de rechtsmiddelen die kunnen worden aangewend bij internationale gegevensuitwisseling.

Lees het artikel

Tags: Feenstra, Ulrich, bankgeheim, belastingontduiking, Zwitserland, Luxemburg, inlichtingenuitwisseling
19/11/2013 categorie: Publicatie

Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst: uitbreiding navorderingsmogelijkheden

Op 2 september 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Hij heeft van deze gelegenheid gebruikgemaakt om een tijdelijke versoepeling van het inkeerbeleid aan te kondigen.

Hier is direct veel aandacht naar uitgegaan. Ook het voorgestelde nieuwe heffingssysteem staat volop in de belangstelling. De Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën heeft op 16 oktober jl. publiekelijk laten weten het wetsvoorstel, waarbij de aanslagtermijn van 3 jaar naar 15 maanden wordt teruggebracht, niet te steunen. De staatssecretaris heeft echter laten weten dat hij niet van plan is zijn voorstel te wijzigen.

In dit artikel, recentelijk gepubliceerd in MBB (november 2013), bespreekt Angelique Perdaems een aantal aspecten uit het huidige wetsvoorstel. Daarbij licht zij het nieuwe heffingssysteem toe en worden de nieuwe verruimde navorderingsregels uitgebreid besproken. Tevens schenkt zij aandacht aan de rechtsongelijkheid die door invoering van de voorgestelde navorderingsregels ontstaat tussen IB- en VPB-ondernemers.

Lees het artikel

Tags: Perdaems, MBB, heffingssysteem, uitbreiding navorderingsmogelijkheden, rechtsongelijkheid, inkeren, inkeerbeleid
28/10/2013 categorie: Publicatie

Het tweejarig bestaan van de informatiebeschikking; een feestje waard?

mw. mr. A.M.E. Nuyens en mw. mr. G.H. Ulrich, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 24 oktober 2013

Anneke Nuyens en Gabriëlla Ulricht blikken terug op twee jaar jurisprudentie ten aanzien van de informatiebeschikking. Hoe is omgegaan met de knelpunten die reeds voorafgaand aan en vlak na de invoering van de nieuwe beschikking werden gesignaleerd? Hoe werkt de samenloop van de fiscale informatiebeschikkingsprocedure en het civiele kort geding in de praktijk en welke toetsingskaders worden in deze procedures gehanteerd?

Lees het artikel
 

Tags: Nuyens, Ulricht, informatiebeschikking, AWR, administratieplicht, bewaarplicht
25/10/2013 categorie: Publicatie

Bestrijding van faillissementsfraude insolvent?

Mw. mr. A.A. Feenstra en mw. mr. G.M. Boezelman, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, nr. 6/7 - oktober 2013

Anke Feenstra en Mariëlle Boezelman bespreken het wetsvoorstel 'herziening strafbaarstelling faillissementsfraude', dat eind vorig jaar werd aangekondigd in het kader van het wetgevingsprogramma 'Herijking Faillissementsrecht'. Met name de hierin opgenomen bepalingen die betrekking hebben op de nieuwe strafbaarstelling van het niet voldoen aan de administratie- en inlichtingenplicht komt aan de orde. Wat is namelijk de toegevoegde waarde - of juist niet - van deze nieuwe bepaling, naast de reeds bestaande strafbaarstelling hiervan in de AWR?

Lees het artikel
 

Tags: Feenstra, Boezelman, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, faillissementsfraude, administratieplicht, inlichtingenplicht, AWR
22/10/2013 categorie: Publicatie

Column: Even Proeven

Anke Feenstra en Dorien Roerink geven in hun column getiteld 'Even Proeven' op BijzonderStrafrecht.nl commentaar op het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (verkort: Awir). Zij vragen zich hardop af of dit niet slechts een voorproefje is van een uitbreiding voor het gehele fiscale sanctierecht.
Lees de column.

Tags: Feenstra, Roerink, Bijzonderstrafrecht.nl, AWR, beslistermijn, boete, medeplichtigheid
05/09/2013 categorie: Publicatie

De belastingambtenaar als tipgever?!

Anneke Nuyens en Mariëlle Boezelman nemen in hun artikel "De belastingambtenaar als tipgever?!", dat gepubliceerd is in het Tijdschrift Onderneming & Strafrecht (nummer 1, september 2013) de fiscale geheimhoudingsverplichting van belastingambtenaren nader onder de loep. Zij behandelen het relevante wetsartikel 67 AWR, evenals de uitzonderingen daarop en de bestaande procedurevoorschriften voor het doen van aangifte van (vermoedelijk) strafbare feiten door medewerkers van de Belastingdienst. Dit levert een spanningsveld op tussen de geheimhoudings- en aangifteplicht, wat in het artikel eveneens aan bod komt.

Lees het artikel

Tags: Nuyens, Boezelman, aangifte, 67 AWR, geheimhoudingsplicht belastingambtenaar
04/09/2013 categorie: Publicatie

Vaklunch.nl: Inkeerstorm voor de stilte?

 Judith de Boer en Mariëlle Boezelman vragen zich op Vaklunch.nl af: "Weekers heeft maandagavond een besluit voor tijdelijke verruiming van de inkeerregeling bekend gemaakt. Daarin staat dat vanaf 1 juli 2015 de inkeerregeling verder wordt aangescherpt. Tot 1 juli 2014 een stilte voor de storm? Of zal juist een inkeerstorm volgen voor de stilte vanaf 1 juli 2014?" 

Tags: Vaklunch.nl, inkeer, inkeerregeling, boete, Weekers
03/09/2013 categorie: Publicatie

Goochelen met boetepercentages bij inkeer!

Anneke Nuyens reageert in een column op Taxlive.nl op het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst'  dat 2 september jl. bij de Tweede Kamer is ingediend. Zij stelt vragen bij de daarin voorgestelde verlenging van de navorderingstermijn in situaties waarin een belastingplichtige te kwader trouw is. "Dit nieuwe gegoochel met tijdelijke en toekomstige boetepercentages heeft mijns inziens werkelijk waar niets te maken met straftoemeting. Ook fiscale boetes zijn een vorm van bestraffing. Hoe aantrekkelijk dit nieuwe beleid ook moge zijn, boetes behoren niet als konijnen uit een hoed te komen om vervolgens weer in rook op te gaan."

Lees de column

Tags: Nuyens, Taxlive.nl, inkeer, Weekers, zwartspaarders, navorderingstermijn, boete
22/08/2013 categorie: Publicatie

Blinded by dollar signs

Judith de Boer en Mariëlle Boezelman schreven het artikel 'Blinded by dollar signs: fundamental rights seem to be less fundamental when public teasury is at stake'. Dit artikel is gepubliceerd in de Criminal Law and Business Crime committees News, nieuwsbrief van de International Bar Association Legal Practice Devision, volume 6, number 2, augustus 2013. Het artikel laat aan de leden van de Criminal Law and Business Crime committees uit de hele wereld zien hoe Nederland met het nemo tenetur beginsel omgaat en welke ongelijkheid tussen overheid en belastingplichtige bestaat als het gaat om het verkrijgen van processtukken.

Lees het artikel.

Tags: De Boer, Boezelman, IBA, tax fraud, Chambaz, right to not incriminate oneself
22/07/2013 categorie: Publicatie

Wordt de soep wel zo heet gegeten als zij werd opgediend?

Anneke Nuyens en Angelique Perdaems bespreken in FUTD nr. 13 van 9 juli 2013 de nieuwe wettelijke bepaling in artikel 22bis Invorderingswet 1990, die op 1 januari 2013 ingevoerd is. Wat was de aanleiding voor het invoeren van de mededelingsplicht voor houders van pandrechten of overige derden die recht hebben op een bodemzaak? Wat behelst de nieuwe mededelingsplicht in de praktijk? Bovendien geven zij een aantal handvatten voor de praktijk.

Lees het artikel

Tags: Nuyens, Perdaems, FUTD, aansprakelijkheid, beslaglegging, mededelingsplicht
18/07/2013 categorie: Publicatie

De verdachte belastingplichtige en het einde van de jacht op zijn verklaring?

De verdachte belastingplichtige wordt nogal eens geconfronteerd met obstakels bij het verkrijgen van inzate in en een afschrift van zijn eigen verklaring na afloop van een verhoor door de FIOD. Mariëlle Boezelman en Anneke Nuyens bespreken in dit artikel in Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (nr. 5 - juli 2013) de wetgeving omtrent verkrijging processtukken in strafzaken (of het ontbreken van duidelijkheid daarin) en hoe hiermee in de praktijk wordt omgegaan.

Lees het artikel
 

Tags: Boezelman, Nuyens, Sv 31a, verdachte, verklaring, FIOD, inzage
10/06/2013 categorie: Publicatie

Getuigenbewijs in het fiscaal bestuursrecht

Gabriëlla Ulrich en Margot Oenema publiceerden recentelijk in het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (nr. 4 - juni 2013) over de functie van het getuigenbewijs in het fiscaal bestuursrecht en met name de verklaring van een getuige ter zitting of verhoor van een getuige door de rechter.

De wet bepaalt dat de belastingrechter de opgeroepen en verschenen of meegebrachte getuige in beginsel dient te horen. Indien de getuige wel door belanghebbende is opgeroepen maar niet verschenen, bepaalt de wet dat de rechter deze getuige kan oproepen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zou de rechter van horen kunnen afzien, maar hoe gaan rechters hiermee in de praktijk om?

Lees het artikel.

Tags: TFB, Ulrich, Oenema, getuigenbewijs, fiscaal bestuursrecht
07/05/2013 categorie: Publicatie

Spanning en Frustratie: ImmateriŽle Schadevergoeding in Strafzaken

Op Bijzonderstrafrecht.nl geeft Anke Feenstra haar visie op de haalbaarheid van verzoeken tot immateriële schadevergoedingen wegens de overschrijding van de redelijke termijn in belastingzaken én strafzaken. Dit naar aanleiding van na een baanbrekende uitspraak van de Belastingkamer van de Hoge Raad (HR 10 juni 2011, BNB 2011/232).

Lees de column.

Tags: Feenstra, bijzonderstrafrecht.nl, schadevergoeding, redelijke termijn, belastingzaak, strafzaak