"Wij hebben oog voor de menselijke factor in de machtsverhouding tussen partijen."

Actualiteiten

18/09/2019 categorie: Nieuws

Belastingplan 2020: aanscherping inkeerregeling en openbaarmaking medepleegboete

Gisteren is tijdens Prinsjesdag aangekondigd dat in het belastingplan 2020 een verdere aanscherping van de inkeerregeling is opgenomen. Daarnaast zet het kabinet het plan door om vergrijpboetes die aan medeplegers zoals adviseurs worden opgelegd openbaar te maken.Ook wordt meer aandacht besteed aan de belangenafweging bij publicatie. Meer weten?

 

Tags: Prinsjesdag, belastingplan, inkeerregeling, medepleegboete
12/09/2019 categorie: Nieuws

Nertsfokkers onder vergrootglas

Gisteren heeft een FIOD-inval plaatsgevonden bij een aantal financieel adviseurs, die nertsenfokkers zouden helpen om hun omzet buiten het zicht te houden voor de Belastingdienst. Uit dit nieuwsbericht blijkt tevens dat informatie is gedeeld met de Belastingdienst en dat alle nertsenfokkers in Nederland een brief krijgen met informatie over het onderzoek. Wat te doen? 

Tags: nertsfokkers, FIOD, inkeerregeling, Fiscus, belastingdienst, NFE
29/07/2019 categorie: Nieuws

De witwaswet is nog niet zo zwart-wit

Het Openbaar Ministerie bracht op 17 juli groot naar buiten dat de aardappel- en uienhandel vatbaar is voor witwaspraktijken. Het persbericht wond er geen doekjes om. Handelaren overtreden vermoedelijk de antiwitwaswetgeving, de Wwft, waarin volgens het persbericht een meldplicht is opgenomen voor contante betalingen vanaf € 10.000. Zo zwart-wit is dat echter niet. Maaike Coenen en Anke Feenstra geven uitleg in een artikel in De Boerderij. Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. 
 

Tags: witwassen, aardappelhandel, uienhandel
22/07/2019 categorie: Nieuws

Acteren op het scherp van de snede

Roelof Vos, advocaat en partner bij ons kantoor, viert dit jaar zijn zilveren jubileum. In het interview in het Advocatenblad blikt hij terug op zijn carrière en geeft hij een inkijk in zijn praktijk en de uitdagingen waar hij dagelijks mee te maken krijgt. 'Als fiscaal advocaat is geen dag hetzelfde en en acteer je op het scherp van de snede', aldus Vos.  
 

13/05/2019 categorie: Nieuws

Grand Theft Europe: A cross-border investigation. BTW-Bulletin 2019-48

Afgelopen week werd bekend dat journalisten uit 28 EU-landen (en Noorwegen en Zwitserland) een grootschalig onderzoeksproject zijn gestart naar btw-carrouselfraude. Het project genaamd #GrandTheftEurope wordt geleid door het Duitse onderzoekscollectief Correctiv, dat eerder publiceerde over het #CumEx belastingschandaal. In aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 mei zullen de deelnemende media de komende dagen en weken publiceren over hun bevindingen. 

Tags: GrandTheftEurope
07/05/2019 categorie: Nieuws

De FIOD op de stoep bij shortstay-woningen

De FIOD doet momenteel onderzoek naar de btw-regeling voor shortstay. De discussie die wordt gevoerd is simpel: namelijk of sprake is van shortstay. Het antwoord is lastig.

Tags: shortstay, btw
16/04/2019 categorie: Nieuws

Jaarverslag Hoge Raad 2018

De Hoge Raad heeft ook over het jaar 2018 weer een jaarverslag opgesteld. Daarin wordt benadrukt dat de Hoge Raad zich richt op rechtsvorming. Opvallend is dat de Hoge Raad als zaken met maatschappelijke betekenis de grondrechten noemt. De box 3-heffing bij onteigening van SNS-aandelen wordt genoemd om te illustreren dat de rechter wel bescherming biedt tegen inbreuken op grondrechten. Het zou mooi zijn als dat een voorbode is voor de toetsing van de huidige box 3-heffing aan artikel 1 EP, EVRM. Ook onder het huidige systeem komen situaties voor waarin box 3-heffing verschuldigd is waar nauwelijks rendement wordt behaald. De Hoge Raad benadrukt verder het belang van de mogelijkheid voor de feitenrecht om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen.

08/04/2019 categorie: Nieuws

CBB vernietigt mestboeten

Onze advocaten strijden regelmatig tegen aan cliënten opgelegde boeten in belastingzaken. Zo heeft Angelique Perdaems in een procedure bij het CBB aangevoerd dat mestboeten niet in stand konden blijven. Het blijft raadzaam indien aan uw cliënten mestboeten zijn opgelegd na te gaan of ook uit eigen beweging een beroep op de uitspraak van het CBB kan worden gedaan.

Tags: Mestboete
08/04/2019 categorie: Nieuws

Verdere beperking inkeerregeling

Inkeer is sinds 1 januari 2018 niet meer mogelijk voor in het buitenland aangehouden vermogen dat in box 3 belastbaar is. In de brief van 4 april 2019 kondigt staatssecretaris Menno Snel aan dat hij de mogelijkheid om in te keren ook wil afschaffen voor box 2-inkomen. Hiermee wil hij de mogelijkheid om in te keren voor constructies met vennootschappen afschaffen. 

Tags: Inkeerregeling
25/03/2019 categorie: Nieuws

Digitax update - geen extra Europese omzetbelasting, wel een OESO winstbelasting?

Afgelopen dinsdag vond een top van de Europese Ministers van Financiën (ECOFIN) plaats, waarbij de digitax (digitaledienstenbelasting) op de agenda stond. Wij plaatsten reeds kritische kanttekeningen bij dit voorstel van de Commissie. Op 20 februari jl. is onze kantoorgenoot Roelof Vos ‘gehoord’ door de vaste commissie Financiën over de digitaledienstenbelasting (‘digitax’). Deze als tijdelijk bedoelde extra omzetbelasting is in strijd met de fiscale neutraliteit, met de btw-richtlijn en zal de verkeerde personen treffen.

25/02/2019 categorie: Nieuws

Rondetafelgesprek digitale economie - 20 februari 2019

Op 20 februari 2019 is Roelof Vos ‘gehoord’ door de vaste commissie Financiën over de digitaledienstenbelasting (‘digitax’). Deze als tijdelijk bedoelde heffing is in strijd met de fiscale neutraliteit. Deze extra omzetbelasting van 3% zal de prijs voor de burger op digitale diensten verhogen en niet leiden tot meer belastingopbrengst van mulinationals. In btw bulletin van Kluwer hebben Reinder de Jong en Roelof al uitgebreid aandacht besteed aan de Digitax. Een vervolgpublicatie in btw bulletin is in de maak. 

17/01/2019 categorie: Nieuws

De jacht op buitenlands vermogen, anno 2018

De jacht op buitenlands vermogen, anno 2018

Tags: Buitenlands vermogen
19/11/2018 categorie: Nieuws

Meldingsplicht intermediairs

Inwerkingtreding Mandatory Disclosure-richtlijn (Richtlijn 2018/822) per 25 mei 2018. 

Tags: grensoverschrijdende constructies, intermediairs, richtlijn Mandatory Disclosure
10/09/2018 categorie: Nieuws

Is de nieuwe Europese Digitax een geoorloofde Ďomzetbelastingí? Een update...

In april van dit jaar schreven wij over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Europese digitax, die moet verzekeren dat digitale bedrijven zoals Google, Amazon, Facebook en Apple hun ‘fair share’ betalen binnen de Unie. Een update.

13/07/2017 categorie: Nieuws

Staatssecretaris: afschaffing inkeerregeling per 1 januari 2018

Tags: inkeer, inkeerregeling, belastingontduiking, Staatssecretaris Wiebes, boete, Feenstra, Wolkers
10/04/2017 categorie: Nieuws

Whatís in a name?

Over het belemmeren van de verklaringsvrijheid van getuigen

Tags: getuigen, verhoor, tipgever, verschoningsrecht, geheimhoudingsplicht, Feenstra
19/01/2017 categorie: Nieuws

Staatssecretaris kondigt maatregelen aan tegen belastingontduiking

Op 17 januari jongstleden heeft Staatssecretaris Wiebes een brief aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin hij maatregelen aankondigt tegen belastingontduiking. Eén van de maatregelen ziet op de afschaffing van de zogenoemde inkeerregeling. De inkeerregeling houdt in dat de Belastingdienst géén (bij inkeer binnen 2 jaar) of een lagere boete (bij inkeer na 2 jaar) aan een belastingplichtige oplegt wanneer deze spontaan en vrijwillig alsnog aangifte doet van niet aangegeven inkomen en vermogen.

Tags: belastingontduiking, Staatssecretaris Wiebes, inkeer, boete, medepleger, verschoningsrecht, Feenstra, Wolkers
22/11/2016 categorie: Nieuws

Belastingdienst ontvangt gegevens Nederlandse rekeninghouders van Luxemburgse BCEE

De Belastingdienst heeft onlangs nieuwe informatie over Nederlanders met een bankrekening in het buitenland ontvangen. Trouw meldt dat het zou gaan om ongeveer 4400 rekeninghouders bij de Luxemburgse bank BCEE. De informatie zou afkomstig zijn van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen die deze informatie op haar beurt zou hebben ontvangen van een anonieme tipgever. Het is op dit moment overigens onduidelijk om welke bedragen het gaat én of überhaupt sprake is van zwart geld. Noordrijn-Westfalen kwam overigens al eerder dit jaar in het nieuws in verband met het verstrekken van informatie aan de Nederlandse Belastingdienst. Toen ging het om een groot aantal Nederlandse rekeninghouders bij het Zwitserse UBS.

In Nederland is momenteel discussie gaande over de (on)wenselijkheid van het gebruik van en betaling voor informatie van tipgevers, zeker nu een wettelijke basis ontbreekt.

Hertoghs advocaten heeft geruime ervaring met het verlenen van rechtsbijstand in het kader van buitenlands vermogen en internationale informatie-uitwisseling. Mocht u hierover van gedachten willen wisselen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Tags: buitenlands vermogen, zwart geld, UBS, BCEE, Noordrijn-Westfalen, gegevensuitwisseling, anonieme tipgever, Feenstra, Wolkers
17/11/2016 categorie: Nieuws

Borgersreactie: A-G IJzerman herziening tipgeverzaak

Op 2 november jl. heeft A-G IJzerman een conclusie genomen naar aanleiding van een herzieningsverzoek in de tipgeverzaak. De A-G acht het herzieningsverzoek ontvankelijk maar concludeert dat de aangewezen weg niet herziening door de Hoge Raad is maar inbreng door partijen van de nieuw geachte informatie in de lopende verwijzingsprocedure.

 

Praktisch gezien lijkt dit een goede oplossing omdat de nieuwe informatie dan kan worden ingebracht in een lopende procedure. Het is echter de vraag of dit juridisch gezien de juiste weg is en of de rechtsbescherming daarmee voldoende wordt gewaarborgd. Interessante juridische vragen die in de conclusie van de A-G worden behandeld betreffen de ontvankelijkheid van het herzieningsverzoek en de vraag of de Hoge Raad zelf iets met de nieuwe feiten mag dan wel moet doen.

 

De Hoge Raad biedt partijen de gelegenheid om binnen twee weken in een zogenoemde borgersreactie op een conclusie van de Advocaat-Generaal te reageren. Ons cassatieteam volgt de conclusies van Advocaten-Generaal op de voet. Regelmatig zal ons cassatieteam door middel van een op onze website gepubliceerde borgersreactie op een conclusie reageren.

Tags: Hoge Raad, borgersreactie, cassatie, conclusie A-G tipgeverszaak, Perdaems.

11/11/2016 categorie: Nieuws

Zwitserse Belastingautoriteiten ontvangen anonieme groepsaanvraag in verband met Credit Suisse

In het Bundesblatt van 15 maart 2016 maakten de Zwitserse Belastingautoriteiten openbaar dat zij op 3 februari 2016 van de Nederlandse Belastingdienst een verzoek hebben ontvangen om informatie te verstrekken over Nederlandse belastingplichtigen die mogelijk over bankrekeningen bij Credit Suisse beschikten. Deze openbaarmaking is onlangs, op 25 oktober 2016, nogmaals in het Bundesblatt opgenomen. De Zwitserse Belastingdienst heeft de groepsaanvraag over de vermeende Credit Suisse rekeninghouders weer in behandeling genomen.

Tags: Feenstra, Wolkers, buitenlands vermogen, groepsaanvraag, UBS, Credit Suisse, Zwitserland, gegevensuitwisseling
10/11/2016 categorie: Nieuws

PrejudiciŽle procedure bij de Hoge Raad

Het voeren van een procedure bij de belastingrechter is een vak apart. In ons inmiddels 26-jarige bestaan hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan in procedures bij de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. 

Met ingang van 1 januari 2016 voorziet de AWR in de mogelijkheid voor rechtbanken en gerechtshoven om aan de Belastingkamer van de Hoge Raad prejudiciële vragen te stellen. Een bijzondere procedure die de nodige kennis van het procesrecht en tactiek vereist. Inmiddels zijn de eerste vragen aan de Hoge Raad gesteld. 

Tags: Hoge Raad, prejudiciŽle vragen, belastingkamer, AWR, Perdaems, Wolkers
22/09/2016 categorie: Nieuws

Hoogste rechter in Zwitserland geeft Nederlandse belastingdienst toegang tot gegevens spaarders UBS

Op 12 september jongstleden heeft het Zwitserse Bundesgericht (de hoogste rechter in Zwitserland) een uitspraak van het Bundesverwaltungsgericht (een lagere Zwitserse rechter) vernietigd. Kort gezegd komt het er op neer dat de Zwitserse autoriteiten alsnog gehoor moeten geven aan een verzoek van de Nederlandse belastingdienst om informatie te verstrekken van Nederlandse rekeninghouders bij de Zwitserse bank UBS. De beslissing is opmerkelijk, omdat het hier een anoniem groepsverzoek van de Nederlandse belastingdienst betrof (dus zonder specifieke namen te noemen van spaarders), terwijl een dergelijk anoniem verzoek op grond van de tekst van de wederzijdse belastingovereenkomst tussen Zwitserland en Nederland niet mogelijk lijkt te zijn.

Tags: Feenstra, Wolkers, buitenlands vermogen, UBS, groepsaanvraag, Zwitserland, gegevensuitwisseling
05/08/2016 categorie: Nieuws

De eerste fiscale prejudiciŽle vragen

De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft de primeur. In twee uitspraken van 1 augustus 2016 heeft zij prejudiciële vragen aan de belastingkamer van de Hoge Raad gesteld. Sinds 1 januari 2016 bestaat deze mogelijkheid in het belastingrecht.

 

 

Tags: Perdaems, Hoge Raad, prejudiciŽle vragen, belastingkamer, AWR
16/06/2016 categorie: Nieuws

Inkeren vůůr 1 juli 2016? De feiten op een rijtje

Nu 2 maanden geleden, op 12 april 2016, maakte staatssecretaris van Financiën Wiebes bekend dat de inkeerboete voor box 3 vermogen vanaf 1 juli 2016 verdubbelt. Met deze datum in het vooruitzicht is het goed om te weten welke aspecten een rol kunnen spelen bij de afweging om wel of niet in te keren.

Tags: Feenstra, Vos, Ramakers, inkeerregeling, inkeerboete, boete, Common Reporting Standard, CRS, Wiebes, informatie-uitwisseling, inkeren, Belastingdienst
18/05/2016 categorie: Nieuws

Geen redelijk vermoeden? Fishing!

Wettelijk gezien is eenieder desgevraagd gehouden de door de inspecteur gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn. Is dit nu een ongelimiteerde bevoegdheid van de inspecteur? Zeker niet!

Tags: Coenen, Ramakers, fishing expedition, redelijk vermoeden, informatiebeschikking
09/05/2016 categorie: Nieuws

Fair play bij de Belastingdienst

- van blauwe envelop naar blauwe kaart?

Sinds kort bestaat bij sommige jeugdwedstrijden in het amateurvoetbal een ‘blauwe kaart’ bij sportief gedrag. Immers, bij een wedstrijd dienen beide partijen zich aan de spelregels te houden. Dit geldt ook voor de partijen binnen een fiscale procedure: behandel elkaar met respect en houd je aan de geldende regels.

Het fiscale spel wordt onder meer genormeerd door het beginsel van fair play. Dit beginsel schetst gedragsregels die gelden in de relatie tussen de belastingplichtige en de Inspecteur. Daarnaast heeft het werking als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, dat de positie van de belastingplichtige beschermt.

Tussen de Inspecteur en de belastingplichtige bestaat nu eenmaal geen gelijke relatie. Het fair play-beginsel beoogt in elk geval een eerlijke relatie. In de praktijk verliest de Belastingdienst dit helaas wel eens uit het oog.

 

Tags: Ramakers, Coenen, fair play, beginsel, abbb, inspecteur, Belastingdienst, UWV
21/04/2016 categorie: Nieuws

Inkeerboete verdubbelt per 1 juli 2016 naar 120%

Tot 1 juli 2016 is het nog mogelijk voor belastingplichtigen om verzwegen buitenlands vermogen uit de afgelopen 12 jaar vrijwillig te melden tegen een boetepercentage van 60%. Staatssecretaris Wiebes maakte op 12 april jl. bekend dat deze sanctie per 1 juli 2016 wordt verdubbeld naar 120%. De recente affaire van de Panama Papers lijkt de druppel te zijn geweest die de politieke emmer heeft doen overlopen.

Tags: Feenstra, Vos, Ramakers, inkeerboete, 120%, buitenlands vermogen, inkeren, vrijwillige verbetering, Wiebes, boetepercentage, matiging
07/04/2016 categorie: Nieuws

De Panama Papers en de feiten

Een grensoverschrijdend journalistiek samenwerkingsverband heeft de beschikking gekregen over 11.5  miljoen interne documenten, e-mails, spreadsheets en andere bestanden met daarin details over meer dan 214.000 offshore entiteiten.

Gevoed door de fair share gedachte en de roep om fiscale transparantie worden deze entiteiten en de UBO’s als belastingfraudeurs weggezet. Deze offshore entiteiten zijn echter legaal en er zijn vele legitieme redenen om vermogen onder te brengen in een dergelijke entiteit, naast belastingbesparing, niet in de laatste plaats de bescherming van de (financiële) privacy en veiligheid.

Tags: Panama Papers, privacy, offshore business, belastingbesparing, belastingontduiking
24/03/2016 categorie: Nieuws

Zwitserse rechtbank beslist in groepsaanvraag rekeninghouders UBS

Op 21 maart 2016 heeft de Zwitserse rechtbank bepaald dat geen gevolg mag worden gegeven aan de groepsaanvraag van Nederland over (voormalig) rekeninghouders van de UBS-bank in Zwitserland. Volgens de Zwitserse rechter verbiedt het protocol bij het Verdrag tussen Nederland en Zwitserland groepsaanvragen zonder vermelding van namen.

Tegen deze beslissing heeft de Zwitserse Belastingdienst inmiddels hoger beroep ingesteld. De uitspraak van de Zwitserse hoger beroepsrechter wordt nog voor de zomer verwacht. De verwachting is voorts dat de Zwitserse Belastingdienst geen definitieve beslissingen in de groepsaanvraag ter zake van de Credit Suisse zal nemen totdat het oordeel van de hoger beroepsrechter in de UBS-zaak bekend is.

Lees het persbericht.

Tags: UBS, groepsaanvraag, Zwitserland, Belastingdienst, gegevensuitwisseling
17/03/2016 categorie: Nieuws

Geen suppletieaangifte omzetbelasting + de informatieverplichting van 10a AWR = strafrecht

Sinds 1 januari 2012 is een informatieverplichting opgenomen in artikel 10a AWR. Deze bepaling houdt in dat een belastingplichtige uit eigen beweging bij de Belastingdienst onjuistheden of onvolledigheden moet mededelen zodra hij daarvan op de hoogte is gekomen. De informatieverplichting geldt thans voor: 1) de afgegeven verklaring voor zakelijk gebruik van bestelauto, 2) verklaring geen privégebruik auto, 3) bestrijding edelweissroutes en 4) suppleties omzetbelasting.

Recent heeft de strafkamer van de Rechtbank Overijssel geoordeeld over een dergelijke fiscale zaak. Deze uitspraak geeft aan hoe streng momenteel wordt gecontroleerd door Belastingdienst en FIOD.

Tags: Feenstra, Demandt, 10a AWR, suppletie, omzetbelasting, strafrecht, 68 AWR, 69 AWR, boete
14/03/2016 categorie: Nieuws

"Tienduizenden plegen belastingfraude"

NRC checkt: waar of niet waar? Naar aanleiding van een artikel in Elsevier waarvan de intro zegt: "Ook dit jaar zullen tienduizenden Nederlanders fraude plegen", onderzoekt de krant of deze bewering gegrond is. Ook Anke Feenstra werd gepolst naar haar mening.

Lees het artikel.

Tags: NRC Next, Anke Feenstra, Elsevier, fraude, Belastingdienst, aangifte
10/03/2016 categorie: Nieuws

Groepsaanvraag inlichtingenuitwisseling nu ook voor Credit Suisse Zwitserland

Inmiddels is bekend dat de Nederlandse Belastingdienst een groepsaanvraag heeft gestuurd naar Zwitserland om informatie uit te wisselen over (voormalig) rekeninghouders van de Credit Suisse Bank in Zwitserland. Dit lag in de lijn der verwachting, nu de Nederlandse Belastingdienst reeds succes heeft geboekt met informatie over UBS rekeninghouders. Van ongeveer 100 (voormalig) UBS-rekeninghouders zijn gegevens verstrekt aan de Nederlandse Belastingdienst. De Zwitserse rechter heeft zich – voor zover bekend – echter nog niet uitgelaten over de rechtmatigheid van deze groepsaanvraag.  

Tags: Feenstra, Vos, Demandt, De Jong, gegevensuitwisseling, Credit Suisse, Zwitserland, inkeer, zwartspaarder, Belastingdienst, procedure
23/02/2016 categorie: Nieuws

Boete bij niet naleven van eisen voor het landenrapport

De verplichting voor het bedrijfsleven om een landenrapport te verstrekken komt voort uit de richtlijnen van het OESO-project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS–project) en de Europese Unie op het gebied van verrekenprijzen. De Nederlandse belastingdienst is zich dan ook bewust van het feit dat verrekenprijzen die door multinationals worden gehanteerd invloed hebben op de Nederlandse belastinginkomsten. Juist daarom is de regelgeving omtrent verrekenprijzen en de daarmee samenhangende administratieve verplichtingen spoedig in de Nederlandse wetgeving opgenomen.

De nieuwe regels voor het bedrijfsleven omtrent de verrekenprijzen (transfer pricing) worden in vergelijking met artikel 8b Wet Vpb 1696 flink aangescherpt waarbij een verplichting bestaat om uitgebreide documentatie te verstrekken (vanaf het fiscale jaar 2016).

Tags: Jeronimus, Vos, transfer pricing, verrekenprijzen, landenrapport, groepsdossier, master fil, lokale dossier, local file, boete, vennootschapsbelasting, Besluit Bestuurlijke Boeten Belas-tingdienst, belastingdienst
19/02/2016 categorie: Nieuws

Nederlandse (voormalig) UBS-rekeninghouders ontvangen informatieverzoeken van BelastingdienstĖ wat te doen?

Eind vorig jaar werd in diverse media melding gemaakt van de jacht die de fiscus heeft geopend op Nederlandse (voormalige) rekeninghouders van de Zwitserse UBS Bank. De Belastingdienst heeft de Zwitserse federale belastingdienst (FTA) via een ‘groepsaanvraag’ verzocht om gegevens van (ex-) rekeninghouders te verstrekken met een spaartegoed van minstens € 1.500, aangehouden in de periode van 1 februari 2013 tot en met 31 december 2014.

De Belastingdienst heeft op basis hiervan recent diverse Nederlandse (voormalig) rekeninghouders aangeschreven, die vermogen aangehouden (zouden) hebben bij de UBS Bank in Zwitserland.

Heeft u een dergelijke brief van de Belastingdienst ontvangen? Wij raden u het volgende aan.

Tags: Vos, Feenstra, de Jong, Demandt, UBS, verklaring vermogen buitenland, verzoek informatie, belastingdienst, inkeren, inkeerregeling, zwartsparen
18/02/2016 categorie: Nieuws

Meerdere wegen leiden naar Rome

Onschadelijkmaking door beroepsverbod

 

Dat een beroepsverbod diep ingrijpt in het leven van een beroepsbeoefenaar mag duidelijk zijn. Een beroepsverbod heeft namelijk grote impact op het persoonlijke en maatschappelijke leven van de betrokkene, nog daargelaten de financiële gevolgen daarvan. Het is niet zonder reden dat het beroepsverbod in het Wetboek van Strafrecht is opgenomen als straf en niet als maatregel: het voegt leed toe.  

Toch wordt het beroepsverbod steeds vaker aangewend als middel om te voorkomen dat iemand strafbare feiten pleegt in de uitoefening van zijn beroep. Onschadelijkmaking van de betrokkene is hier het primaire doel. Ook preventie en het zuiveren van bepaalde beroepsgroepen door de rotte appels eruit te halen spelen een rol. Hiertoe kunnen twee wegen worden bewandeld: de strafrechtelijke en de tuchtrechtelijke weg.

Tags: Coenen, Ramakers, beroepsverbod, tuchtrecht, facilitator
22/12/2015 categorie: Nieuws

Kamerbrief over beroepsgeheim en verschoningsrecht

Op 2 december jl. verscheen op de website van het FD het bericht ‘Minister perkt beroepsgeheim advocaat in’. Dit nieuwsbericht is gebaseerd op een brief van minister Van der Steur van 24 november jl. Deze brief gaat echter veel minder ver dan het bericht in het FD doet vermoeden. De minister doet in de bewuste brief slechts verslag over gesprekken met het OM, de NOvA en de KNB. Deze gesprekken gaan over het spanningsveld tussen het beroepsgeheim en verschoningsrecht in relatie tot fraudebestrijding. 

Tags: Feenstra, Leenders, verschoningsrecht, beroepsgeheim
14/12/2015 categorie: Nieuws

Cursus Fiscale Fraude: eerste hulp bij FIOD-bezoeken

Op 8 december jl. vond de cursus Fiscale Fraude: eerste hulp bij FIOD-onderzoeken plaats. Een cursus van de Bijzonderstrafrecht Academie, die jaarlijks wordt verzorgd door Anke Feenstra (advocaat), Vincent Leenders (officier van justitie) en Jørgen Snitker (rechter). Deze combinatie van sprekers zorgde voor een boeiende avond met verschillende invalshoeken ten opzichte van actuele onderwerpen (groepsaanvraag Nederland voor (voormalig) rekeninghouders UBS Bank Zwitserland) en....

Tags: bijzonderstrafrecht, Feenstra, Demandt, witwassen, FIOD, inkeerregeling, zwartsparen
26/11/2015 categorie: Nieuws

Steekspel met de fiscus

A.A. Feenstra & G.H. Ulrich, Steekspel met de fiscus, TBS&H november 2015.

De bestrijding van corruptie staat al enige tijd hoog op de politieke agenda. Ook het Openbaar Ministerie heeft het zoeklicht gericht op corruptie, hetgeen wel blijkt uit diverse strafrechtelijke onderzoeken die recent de aandacht van de media hebben gehaald (SBM Offshore, gedeputeerde Hooijmaijers). Dat bestrijding van corruptie ook onderdeel uitmaakt van de fiscale wetgeving is minder bekend. In deze bijdrage gaan Anke Feenstra en Gabriëlla Ulrich in op de ontstaansgeschiedenis van deze wetgeving en de fiscale praktijk in relatie tot steekpenningen. Het komt immers nog steeds voor dat ondernemers betalingen doen in de vorm van commissies, kortingen of bonussen in relatie tot het kunnen of mogen leveren van hun producten of diensten. In die gevallen is het mogelijk dat discussie ontstaat over de zakelijkheid en aftrekbaarheid van deze betalingen.

Lees het artikel.

Tags: steekpenningen, fiscaal strafrecht, Feenstra, Ulrich
13/11/2015 categorie: Nieuws

Einde van het Zwitsers bankgeheim in zicht?

Gisteren verschenen in de media diverse publicaties met het bericht dat aan het Zwitsers bankgeheim een einde zal komen (Telegraaf 12 november 2015 op basis van een artikel in de Zwitserse Handelszeitung van Sven Millischer van 11 en 12 november 2015). Deze publicaties houden verband met de eerdere aandacht in de media over de groepsaanvraag van de Nederlandse fiscus ten aanzien van (voormalig) bankrekeninghouders bij de UBS in Zwitserland (zie nieuwsbericht van 28 september 2015 op onze website). Inmiddels is bekend dat de Zwitserse fiscus heeft besloten om de gegevens van de UBS aan de Nederlandse fiscus toe te sturen. De Zwitserse fiscus is derhalve van mening dat de groepsaanvraag van Nederland niet in strijd is met het belastingverdrag tussen Zwitserland en Nederland. Tegen deze beslissing van de Zwitserse fiscus (Schlussverfügung) kan binnen dertig dagen beroep worden ingesteld.

12/11/2015 categorie: Nieuws

Verlengde navorderingstermijn terwijl beheer van beleggingen in Nederland plaatsvond

De bevoegdheid tot het vaststellen van een navorderingsaanslag verloopt na een termijn van vijf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Voor (kort gezegd) buitenlands vermogen of buitenlandse inkomsten kent artikel 16 lid 4 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen echter een verlengde navorderingstermijn van twaalf jaren.

De ratio achter de twaalfjaarstermijn is dat het voor de fiscus moeilijker is om informatie te verzamelen in het buitenland. De controlemogelijkheden voor de fiscus zijn (althans waren destijds) te beperkt om effectief vermogen in het buitenland te achterhalen. Een navorderingstermijn van vijf jaar werd in dergelijke gevallen dan ook niet doeltreffend geacht (zie Kamerstukken II 1989/1990, 21 423, nr. 3). Met alle ontwikkelingen op het gebied van gegevensuitwisseling is het overigens de vraag of de ratio van destijds, inmiddels 25 jaar geleden, nog onverkort kan gelden. 

Tags: Coenen, Ramakers, navorderingstermijn, buitenland, Hoge Raad, opgekomen, aangehouden, beheer.
12/11/2015 categorie: Nieuws

Seminar Zeer Vermogende Personen Belastingdienst 3 november 2015.

Onlangs publiceerde de Volkskrant een artikel met de kop “Fiscus overweegt jacht op superrijken”. Na een aanbeveling van de OESO heeft de Belastingdienst in mei 2014 het Team Zeer Vermogende Personen (hierna: ZVP) opgezet.

Op 3 november jl. heeft een besloten seminar plaatsgevonden in de Jaarbeurs te Utrecht, aangeboden door het Programma Zeer Vermogende Personen van de Belastingdienst. Het seminar was bedoeld voor belastingadviseurs, notarissen, advocaten en medewerkers van de Belastingdienst die daadwerkelijk zelf betrokken zijn bij de beoogde doelgroep. Tijdens het seminar werd een tipje van de sluier gelicht over de opzet en doelstellingen van het Team ZVP.

Tags: van Hagen, de Jong, Team ZVP, Programma ZVP, Zeer vermogende personen, OESO, High Net Worth Individuals, tax compliance.
10/11/2015 categorie: Nieuws

Recente ontwikkelingen met betrekking tot btw-scholenconstructies.

De afgelopen jaren is veelvuldig geprocedeerd en is het nodige geschreven over zogenoemde btw-besparende scholenconstructies van gemeenten. Door middel van een btw-vriendelijke constructie realiseren gemeenten nieuwbouwprojecten voor scholen waarbij zij de ter zake van de bouw in rekening gebrachte btw in aftrek brengen. Het doel van dergelijke constructie is een zo hoog mogelijke aftrek te bewerkstelligen van btw die drukt op de realisatie van een schoolgebouw. Het bestrijden van deze btw-constructies blijkt voor de belastingdienst een zware dobber. In een bijdrage aan het BTW-bulletin bespreken Roelof Vos en Reinder de Jong de meest recente ontwikkelingen.

Tags: Vos, de Jong, btw, scholenconstructie gemeente, misbruik van recht, btw-besparend scholenmodel, btw-bulletin
27/10/2015 categorie: Nieuws

Deze week FIOD-invallen bij zwartspaarders; (on)geoorloofd?

Het NRC van 27 oktober 2015 weet melding te maken van invallen die de FIOD van plan is te doen. Bijzonder dat de pers al van te voren op de hoogte wordt gesteld van voorgenomen acties. Dat jaagt de gemoederen lekker op en is vast en zeker onderdeel van een publicitaire campagne van de fiscus en het O.M. Zoveel mogelijk maatschappelijk effect sorteren, zal de gedachte zijn. De zogenoemde “zwartspaarder” die met een onderzoek van de FIOD wordt geconfronteerd, wordt al bij voorbaat gebrandmerkt in de media. Dat (ook) die mensen ook rechten hebben, lijkt er niet meer zo toe te doen. Nederland staat zich graag voor op de nakoming van mensenrechten. In fiscale (straf)zaken worden die mensenrechten ernstig op de proef gesteld. Mensen worden gedwongen informatie te geven die tegen hen gebruikt kan worden. Of dat kan is nog (steeds) de vraag. Daarover is het laatste woord zeker niet gesproken. Vraag is ook of degenen die de FIOD nog niet op bezoek hebben gehad, nog kunnen inkeren. Het zal er om spannen. 

Tags: Van Hagen, FIOD, inval, NRC, zwartspaarder, mensenrechten, inkeerregeling, inkeren
23/10/2015 categorie: Nieuws

Fiscus (her)opent jacht op 1.094 mogelijke Ďwindhappersí

De Belastingdienst onderzoekt al enige jaren de zogenoemde ‘windhappers’. Volgens de Belastingdienst zijn windhappers personen waarbij de (luxe) levensstijl niet past bij de hoogte van het geregistreerde inkomen. Het onderzoek van de Belastingdienst naar windhappers is gestart door te zoeken naar personen die in 2009 geen inkomsten hebben opgegeven. 

Tags: Vos, Jeronimus, windhappers, belastingdienst, bezwaar, navorderingsaanslag, navorderen, nieuw feit, inkeer, inkomstenbelasting, onjuiste belastingaangifte
23/10/2015 categorie: Nieuws

Eindelijk duidelijkheid omtrent de overgangsrechtelijke problematiek van de informatiebeschikking

Met omkering en verzwaring van de bewijslast krijgt men liever niet te maken. Nadat de bewijslast van de inspecteur naar de belastingplichtige overgaat, wordt deze ook nog eens verzwaard. Omkering en verzwaring kunnen zich voordoen in twee situaties: indien de vereiste aangifte niet is gedaan of indien sprake is van een onherroepelijk geworden informatiebeschikking.

Tags: Ramakers, Coenen, informatiebeschikking, omkering, verzwaring, bewijslast, Hoge Raad
13/10/2015 categorie: Nieuws

Witwassen en herkomst uit eigen misdrijf

Afpakken is een speerpunt van het Openbaar Ministerie. Naast het ontnemen van crimineel vermogen vormt het ten laste leggen van witwassen hiertoe een sterk instrument. In de wet zijn een aantal witwasbepalingen opgenomen ten aanzien van voorwerpen die afkomstig zijn uit enig misdrijf. Dit ‘enig misdrijf’ kan door de verdachte zelf zijn gepleegd of door een ander. 

Tags: Coenen, Ramakers, witwassen, eigen misdrijf, Hoge Raad
09/10/2015 categorie: Nieuws

Fiscale cassatie: saai en zinloos?

Bij velen leeft het beeld dat een cassatieprocedure kansloos is. Er kleeft het imago van een saai woordenspel aan.

Niettemin beleeft ons kantoor veel plezier aan de cassatiepraktijk. In ons 25-jarig bestaan hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan. Hierdoor kunnen wij kansen op voorhand goed beoordelen, met een hoge succeskans tot gevolg.

Tags: Fiscale cassatie, cassatieprocedure, Hoge Raad, Perdaems, Kerckhoffs
01/10/2015 categorie: Nieuws

Pakt het OM terecht accountants en notarissen harder aan?

Op 23 september 2015 publiceerde het FD een artikel over de door het Openbaar Ministerie aangekondigde hardere aanpak van accountants, notarissen en mogelijk ook advocaten. Volgens Anke Feenstra geeft de titel van het artikel (‘OM pakt accountants en notarissen harder aan’) een enigszins vertekend beeld. Uit de tekst blijkt namelijk dat het niet om een hardere strafrechtelijke aanpak gaat, maar om de aanpak  door middel van tuchtrecht. Deze tuchtzaken vloeien voort uit fraudeonderzoeken van de FIOD. Het is een doorn in het oog van het OM, dat dienstverleners, zoals accountants, zich verschuilen achter de cliënt en het stellen dat ook zij zijn misleid. Op basis van de resultaten uit het opsporingsonderzoek wordt daarom in voorkomende gevallen een tuchtklacht ingediend tegen de dienstverlener.

Tags: Feenstra, FD, accountant, notaris, tuchtklacht, OM, strafzaak
28/09/2015 categorie: Nieuws

Fiscus jaagt op Nederlandse klanten UBS - wat te doen?

Afgelopen weekend werd in diverse media melding gemaakt van de jacht die de fiscus heeft geopend op Nederlandse klanten van UBS. De Belastingdienst heeft de Zwitserse federale belastingdienst (FTA) via een ‘groepsaanvraag’ verzocht om gegevens van klanten te verstrekken met een spaartegoed van tenminste € 1.500, aangehouden in de periode van 1 februari 2013 tot 31 december 2014.

Het verzoek is gebaseerd op het verdrag dat Nederland en Zwitserland in 2010 hebben gesloten over informatie-uitwisseling van bankgegevens van Nederlandse rekeninghouders in Zwitserland. UBS heeft haar klanten inmiddels op de hoogte gesteld van dit verzoek en gemeld dat zij verplicht is om aan dit verzoek mee te werken.

Wat kunt u doen indien u een brief van de UBS heeft ontvangen?

Tags: UBS, groepsaanvraag, inkeren, inkeerregeling, Feenstra, Vos
24/09/2015 categorie: Nieuws

Hof Amsterdam: rechtbank moet zaak overdoen nu inspecteur niet alle relevante stukken heeft verstrekt

Tegen een uitspraak in eerste aanleg kan hoger beroep worden ingesteld. In tweede instantie wordt de zaak nogmaals feitelijk behandeld, waarop vervolgens enkel nog cassatieberoep open staat bij de Hoge Raad. In beginsel kan de rechtzoekende dus tweemaal gebruik maken van een feitelijke instantie. Maar wat te doen als geen sprake is geweest van een volledige feitelijke behandeling in eerste aanleg?

Tags: Leenders, Ramakers, Coenen, Hof Amsterdam, art. 8:42 lid 1 Awb, eerste instantie
17/09/2015 categorie: Nieuws

Hertoghs Cassatie Seminar 9 november 2015

Het voeren van een fiscale cassatieprocedure is een vak apart. Wij voeren deze procedures met een vast cassatieteam dat beschikt over ruime kennis en ervaring. Roel Kerckhoffs en Angelique Perdaems praten u op 9 november 2015 graag bij over de kansen die er zijn bij het voeren van een fiscale cassatieprocedure, maar zeker ook over de valkuilen.

Tags: Kerckhoffs, Perdaems, cassatie, fiscale cassatie, Hoge Raad
07/07/2015 categorie: Nieuws

Fiod App van Hertoghs advocaten-belastingkundigen

De fiscus verdenkt een ondernemer van fraude. In ons land onderzoekt de fiscale recherche (FIOD) zo’n verdenking. Wat zijn hierbij de rechten en plichten van beide partijen? De FIOD is zowel fiscaal als strafrechtelijk toegerust. Een onverwacht bezoek van de FIOD is de nachtmerrie van iedere belastingplichtige. Het blijkt moeilijk om daarop voorbereid te zijn. Met de FIOD app van Hertoghs advocaten-belastingkundigen heeft u direct toegang tot vele adviezen, do’s and don’ts en kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen voor juridische bijstand.

Tags: Hertoghs, FIOD, app, bijstand, inval
02/07/2015 categorie: Nieuws

Recente ontwikkelingen met betrekking tot BTW-scholenconstructies

De afgelopen jaren is veelvuldig geprocedeerd over zogenoemde btw-besparende scholenmodellen. Door middel van een btw-vriendelijke constructie realiseren gemeenten nieuwbouwprojecten voor scholen waarbij zij de ter zake van de bouw in rekening gebrachte btw in aftrek brengen. In recente jurisprudentie van de Hoge Raad zijn enkele aspecten van deze constructies uitgekristalliseerd.

Tags: Vos, de Jong, btw, scholenconstructie gemeente, misbruik van recht, btw-besparend scholenmodel, btw-bulletin
11/06/2015 categorie: Nieuws

Boeteverhoging per 1 juli 2015 voor inkeerders

Er is de afgelopen tijd veel opspraak geweest over de inkeerregeling. Zo zou de gemiddelde inkeerder € 500.000 op zijn buitenlandse bankrekening hebben staan en heeft de Belastingdienst het voornemen om voor 1 juli a.s. een groot deel van alle inkeermeldingen definitief af te wikkelen.

Tags: Inkeren, inkeerregeling, boeteverhoging, gegevensuitwisseling, zwartspaarder
08/06/2015 categorie: Nieuws

Landelijke actie "Inning balansschulden BTW"

Vanaf 1 augustus 2013 is de Belastingdienst gestart met het landelijke project “Inning balansschulden BTW”. Op basis van een aantal documenten van de Staatssecretaris van Financiën blijkt dat ondernemers met een balansschuld van meer dan € 50.000,- aan btw veelal (automatisch) worden onderworpen aan een boekenonderzoek.

Bij ondernemers met een balansschuld onder € 50.000,- wordt in beginsel een verzuimboete van 10% van de niet voldane btw opgelegd en blijft in vele gevallen een boekenonderzoek achterwege.

Bij ondernemers met een balansschuld van meer dan € 50.000,00 wordt in beginsel een vergrijpboete opgelegd op basis van de per 1 januari 2012 in werking getreden artikel 10a Algemene wet inzake Rijksbelastingen.

Tags: Vos, Jeronimus, omzetbelasting, btw, boete, controle btw, boekenonderzoek, 10a Awr, verplichte suppletieaangifte, indirecte belastingen, vergrijpboete
27/04/2015 categorie: Nieuws

Hoge Raad: incidenteel hoger beroep ook voor andere belastingjaren mogelijk

Het komt regelmatig voor dat uitspraken van rechtbanken dan wel gerechtshoven beslissingen over meerdere belastingjaren bevatten. Daarnaast bevat een uitspraak van de belastingrechter doorgaans meerdere beslissingen ten aanzien van de elementen die op één aanslagbiljet voorkomen zoals de belastingaanslag, de heffingsrente en de boete.

Indien in zo’n geval de rechtbank de aanslag in stand laat maar de boete vernietigt, kan de belastingplichtige ervoor kiezen niet in hoger beroep te gaan. Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat, indien de inspecteur in zo’n geval hoger beroep instelt ten aanzien van de boete de belastingplichtige vervolgens incidenteel hoger beroep kan instellen tegen de aanslag en de heffingsrente. In het geval de inspecteur hoger beroep instelt, moet de belastingplichtige toch procederen en komt de afweging om (incidenteel) hoger beroep in te stellen in een ander daglicht te staan. Ook kan, indien de belastingplichtige hoger beroep instelt ten aanzien van de aanslag de inspecteur incidenteel hoger beroep instellen ten aanzien van de boete. Dat is een procesrisico wat in acht moet worden genomen.

 

Tags: Perdaems, Hoge Raad, hoger beroep, cassatie, incidenteel, procesrisico
21/04/2015 categorie: Nieuws

De Hoge Raad stelt prejudiciŽle vragen over de tariefindeling van een verwerkt restproduct

Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin een prejudicieel verzoek is gericht aan het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de tariefindeling van soja-eiwitconcentraat.

De uitkomst van deze procedure is van belang voor de praktijk nu het verwerken van bijproducten en restafval - waarbij enkel de samenstelling van ingrediënten wijzigt - geregeld leidt tot discussie met betrekking tot de tariefindeling van dit verwerkte product. De vraag die feitelijk voorligt is of het scheiden van een bepaalde stof (door middel van extractie) de bereiding van een wezenlijk nieuw product vormt en derhalve een indeling onder een meer specifieke (rest)post als 2308 of 2309 rechtvaardigt.

Tags: Vos, de Jong, douane, btw, douanerechten, tariefindeling, gecombineerde nomenclatuur, prejudiciŽle vragen
08/04/2015 categorie: Nieuws

Misleiding bij akkoordverklaring verlenging navorderingstermijn?

Tot 1 juli 2014 kon gebruik worden gemaakt van de verruimde inkeerregeling, waardoor belastingplichtigen de mogelijkheid kregen om in te keren zonder dat een boete werd opgelegd. In de media is met enige regelmaat gerept over het ‘succes' van deze regeling.

Tags: Feenstra, Demandt, navorderingstermijn, inkeren, inkeerder, inkeerregeling, akkoordverklaring
02/04/2015 categorie: Nieuws

Hoge Raad: vergoeding proceskosten en griffierecht kan ook opgaan voor een in het ongelijk gestelde belanghebbende

Op 20 maart 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vraag is beantwoord of aanspraak bestaat op een proceskostenvergoeding en een vergoeding van griffierecht indien een belanghebbende in het ongelijk is gesteld, maar wel een immateriële schadevergoeding toegekend heeft gekregen.

Tags: Feenstra, de Jong, immateriŽle schadevergoeding, besluit proceskosten bestuursrecht, griffierecht, formeel belastingrecht
24/03/2015 categorie: Nieuws

Inkeerboete met ingang van 1 juli 2015 naar 60%

De Staatssecretaris heeft de laatste paar jaren regelmatig wijzigingen aangebracht in de boetepercentages bij inkeer. Tot 2010 was geen boete verschuldigd. In de periode van 2010 tot 2 september 2013 werd een percentage van 30% toegepast en vanaf 2 september 2013 tot 1 juli 2014 was (wederom) geen boete verschuldigd. Thans geldt weer het percentage van 30% en per 1 juli 2015 wordt een boetepercentage van 60% gehanteerd.

Tags: Inkeren, inkeerregeling, boete, verweer
19/03/2015 categorie: Nieuws

Omzetbelasting als schuld in de jaarrekening: pas op voor een boete

Een btw-plichtige ondernemer maakt aan het eind van het jaar zijn (Vpb/IB) balans op waar de schuld inzake de omzetbelasting wordt weergegeven. Momenteel lijken deze eindbalansen een makkelijke prooi voor de Belastingdienst te zijn.

Deze omzetbelastingschulden ontstaan indien bepaalde facturen en/of betalingen niet in de administratie is verwerkt of doordat het gebruik van de suppletieaangifte achterwege is gebleven. In veel gevallen blijft een omzetbelastingschuld dan langer op de balans staan als “te betalen omzetbelasting” of “te betalen btw”.

De Belastingdienst blijkt in vele gevallen deze “oude” omzetbelastingschulden op te sporen. De ingediende aangifte vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting wordt namelijk vergeleken met de gedane aangifte omzetbelasting waarna een naheffingsaanslag omzetbelasting (direct) kan volgen.

Tags: Vos, Jeronimus, omzetbelasting, schulden, btw, boete, controle, balansposten, Belastingdienst, aansprakelijkstelling, art. 10a Awr
12/03/2015 categorie: Nieuws

Hoge Raad stelt vragen aan het Hof van Justitie over het douanetarief van mediaspelers

Op 6 februari 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin een prejudicieel verzoek is gericht aan het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de tariefindeling van mediaspelers. Het gaat hier om apparaten met een harde schijf waarop (vanaf een computer) video-, muziek- en fotobestanden worden opgeslagen welke vervolgens rechtstreeks op een TV kunnen worden afgespeeld.

Tags: Vos, de Jong, douane, btw, douanerechten, tariefindeling, gecombineerde nomenclatuur, prejudicieel verzoek
05/03/2015 categorie: Nieuws

Aandeelhouder terecht aansprakelijk gesteld voor vennootschapsbelastingschuld van BV?

Roel Kerckhoffs reageert op het arrest van de maand, ECLI:NL:HR:2015:468 (conclusie A-G ECLI:NL:PHR:2014:536), waarin de aansprakelijkheid van een aandeelhouder voor de belastingclaim van een failliete BV ter discussie staat.

Tags: Kerckhoffs, 100 jaar Belastingkamer, rechtsbescherming, zorgvuldigheidsbeginsel
23/02/2015 categorie: Nieuws

De Staatssecretaris geeft antwoord op kamervragen omtrent de nieuwe btw-regels voor digitale diensten

Per 1 januari 2015 is de btw regelgeving inzake e-commerce veranderd. Digitale diensten die worden verleend aan niet-belastingplichtigen in een ander EU land worden belast in het land waar de afnemer is gevestigd. Op 26 januari jl. schreven Roelof Vos en Ron Jeronimus een bericht over de controle en handhaving van de nieuwe btw e-commerce regelgeving. Op 17 februari jl. heeft de Staatssecretaris van Financiën kamervragen beantwoord met betrekking tot de recent ontstane problemen.

Tags: Vos, De Jong, e-commerce, MOSS, digitale dienst, verplichtingen, boete
17/02/2015 categorie: Nieuws

De actieve meldingsplicht van burgers voor een onjuiste btw-aangifte

Uit het per 1 januari 2012 in werking getreden artikel 10a Algemene wet inzake Rijksbelastingen (hierna: Awr) volgt dat belasting- en inhoudingsplichtigen in nader aan te wijzen gevallen verplicht zijn om de inspecteur uit eigen beweging mededeling te doen van onjuistheden of onvolledigheden die hen bekend zijn of zijn geworden en betrekking hebben op voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens en inlichtingen.

Tags: Vos, de Jong, btw, meldingsplicht 10a Awr, verplichte suppletieaangifte, indirecte belastingen, vergrijpboete
08/02/2015 categorie: Nieuws

Ook garantie dat materiaal niet voor vervolging wordt gebruikt bij wilsonafhankelijk materiaal

Advocaat-Generaal Niessen is in zijn conclusie van 19 december 2014 (gepubliceerd 23 januari 2015) van mening dat uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat het nemo tenetur-beginsel niet alleen ziet op het afleggen van mondelinge of schriftelijke verklaringen (wilsafhankelijk materiaal), maar ook op het gebruik van afgedwongen reeds bestaand materiaal (wilsonafhankelijk materiaal), zoals documenten. Het oordeel van de Hoge Raad in zijn arrest van 12 juli 2013, BNB 2014/101 dat het afdwingen van materiaal door het opleggen van een dwangsom alleen is toegestaan wanneer aan de belastingplichtige de garantie is gegeven dat het gevraagde materiaal niet voor vervolging zal worden gebruikt, is volgens het EHRM in het arrest Chambaz ook van toepassing op documenten en andere bescheiden zoals bankafschriften. Indien deze garantie niet is gegeven dient aan het gebruik ervan het gevolg van bewijsuitsluiting te worden verbonden, aldus de A-G.

Niessen zet ons inziens met deze conclusie een belangrijke stap in de rechtsbescherming van een belastingplichtige. We moeten uiteraard afwachten of de Hoge Raad deze stap zal volgen. Tijdens het Hertoghs actualiteiten seminar dat wordt gehouden op 16 maart 2015 zal ook op de praktische gevolgen van deze conclusie worden ingegaan.

Tags: EHRM, nemo tenetur, Chambaz, wilsonafhankelijk, wilsafhankelijk, Niessen
02/02/2015 categorie: Nieuws

Hoge Raad: btw onderscheid particulieren en ondernemers in Besluit proceskosten bestuursrecht toelaatbaar

Het Besluit proceskosten bestuursrecht kent een forfaitaire regeling voor de vergoeding van proceskosten waarbij voor de btw geen onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemers en particulieren. Particulieren hebben per saldo hogere kosten voor rechtsbijstand omdat ze de in rekening gebrachte omzetbelasting niet in aftrek kunnen brengen. In het arrest van de Hoge Raad van 21 november 2014 staat de vraag centraal of een dergelijke gelijke behandeling van ongelijke gevallen een schending van het gelijkheidsbeginsel oplevert en of deze vermeende schending toelaatbaar is.

Tags: Vos, de Jong, btw, besluit proceskosten bestuursrecht, indirecte belastingen, formeel belastingrecht
26/01/2015 categorie: Nieuws

Controle en handhaving van de nieuwe btw e-commerce regelgeving

Per 1 januari 2015 is de regelgeving inzake e-commerce veranderd. Digitale diensten zoals telecommunicatie-, radio- en televisieomroepdiensten die worden verleend aan niet-belastingplichtigen in een ander EU land worden belast in het land waar de afnemer is gevestigd. Hierbij maakt het niet uit of de afnemer een particulier of ondernemer is.

Tags: Vos, Jeronimus, btw, e-commerce, MOSS-regeling, verplichtingen, boete
22/01/2015 categorie: Nieuws

Automatische uitwisseling bankgegevens Zwitserland

De afgelopen jaren is het Zwitserse bankgeheim steeds verder onder druk komen te staan. Op 6 mei 2014 hebben heeft Zwitserland zich verbonden om op termijn bank- en belastinggegevens automatisch te zullen uitwisselen.

Op 14 januari 2015 is een tweetal Zwitserse wetsvoorstellen gepubliceerd op basis waarvan bankgegevens van buitenlandse bankrekeninghouders automatisch naar de belastingdienst in het land van herkomst van de belastingplichtige worden verzonden. Het doel is de wetsvoorstellen in 2017 in werking te laten treden. De eerste bankgegevens zullen vervolgens in 2018 worden verstrekt.

Tags: Bankgeheim, uitwisseling bankgegevens, inkeren, inkeerregeling
16/01/2015 categorie: Nieuws

"Italmoda": weigering van aftrek van btw bij fraude

Op 18 december 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangwekkend arrest gewezen met betrekking tot het recht op aftrek van btw bij betrokkenheid bij fraude.

V.o.f. Schoenimport “Italmoda” kocht goederen in Nederland en Duitsland en verkocht en leverde deze aan belastingplichtige afnemers in Italië. De Duitse goederen werden gekocht onder een Nederlands btw-identificatienummer en rechtstreeks naar Italië vervoerd. De belasting over deze verwerving wordt geheven in de lidstaat die het btw-nummer heeft toegekend. Italmoda trok voor de in Nederland verworven goederen de voorbelasting in Nederland af. Voor de Duitse goederen werd geen aangifte gedaan. De Italiaanse afnemers gaven geen intracommunautaire verwervingen aan en droegen geen btw af. De Italiaanse belastingdienst heeft deze afnemers recht op aftrek geweigerd en de verschuldigde btw nageheven.

Tags: Vos, de Jong, btw, carrouselfraude, aftrek, btw-fraude, HvJEU, Italmoda
08/01/2015 categorie: Nieuws

Hertoghs op Facebook

Recentelijk zijn wij (ook) te vinden op Facebook. U vindt onze pagina via deze link. Like de pagina en blijf up to date van hetgeen de (fiscale)strafrecht advocatuur en ons kantoor bezig houdt.

Tags: Hertoghs, fiscale advocatuur, fiscaal strafrecht, bijstand
08/12/2014 categorie: Nieuws

Aangifte Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Op 11 december a.s. geeft Roel Kerckhoffs tijdens de uitzending van Tax Talks een toelichting op de achtergrond van de aangifte door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tegen het Ministerie van Financiën.  

Tax Talks is een tweewekelijks online videoprogramma waarin onder leiding van een gastheer/-vrouw een aantal specialisten actuele fiscale onderwerpen bespreken. Klik hier voor een link naar de website van Tax Talks.

Tags: Kerckhoffs, Tax Talks, Hof Arnhem-Leeuwarden, zwartspaarder,
17/07/2014 categorie: Nieuws

Inkeren kan nog steeds

Hoewel de termijn waarbinnen belastingplichtigen boetevrij kunnen inkeren inmiddels verstreken is, is inkeren vanaf 1 juli jl. nog steeds mogelijk. Enige wijziging is dat het boetepercentage is - overeenkomstig het oude regime - weer verhoogd is naar 30% van de na te vorderen belasting.

Tags: Inkeren, inkeerregeling, zwart geld, zwartspaarder, automatische gegevensuitwisseling
26/06/2014 categorie: Nieuws

FD: "Zwartspaarders melden zich, maar grote groep blijft op de vlucht"

Vandaag publiceerde Het Financieele Dagblad een artikel over het resultaat van de versoepelde inkeerregeling. "Het aanbod van de Belastingdienst om zwart geld boetevrij naar Nederland terug te brengen loopt maandag af". Inkeerders kunnen dus nog tot maandag 30 juni a.s. 23.59u inkeren, zo nodig per e-mail. Om deze reden blijft Hertoghs advocaten-belastingkundigen op 30 juni open tot deze deadline, om zodoende zoveel mogelijk inkeerders bij te staan in rechte.

Tags: Inkeren, inkeerregeling, zwartspaarder, juridische bijstand, FD
19/06/2014 categorie: Nieuws

BOETEVRIJ INKEREN? DE TERMIJN VAN 1 JULI A.S. NADERT

De tijd begint te dringen voor belastingplichtigen die nog geheel boetevrij willen inkeren. De  tijdelijk versoepelde inkeerregeling geldt namelijk tot 1 juli aanstaande. Er zijn geen aanwijzingen dat deze termijn zal worden verlengd. Ook zijn er op dit moment geen indicaties dat de mogelijkheid om boetevrij in te keren na het verstrijken van deze termijn nogmaals wordt geboden. Indien een belastingplichtige dus wenst in te keren, dan kan dat nog voor 1 juli a.s. op een financieel zo gunstig mogelijke manier worden gedaan.

Tags: Inkeren, inkeerregeling, 1 juli, boetevrij, externe deskundige
03/06/2014 categorie: Nieuws

Onrechtmatig verkregen bewijs Belastingdienst

Op 5 juni a.s. laat Roel Kerckhoffs van zich horen in de uitzending van Tax Talks, een tweewekelijks online videoprogramma waarin onder leiding van een gastheer/-vrouw een aantal specialisten actuele fiscale onderwerpen bespreken.

"In mijn advocatenpraktijk heb ik vaak te maken met mensen die verdacht worden van belastingfraude. Om het bewijs rond de krijgen stelt de inspecteur vaak vele vragen. Het antwoord op die vragen levert bewijs op van de fraude. Het Nederlandse recht biedt de belastingplichtige geen absoluut zwijgrecht voor deze gevallen."

Tags: Kerckhoffs, Tax Talks, onrechtmatig, bewijs, zwijgrecht
02/06/2014 categorie: Nieuws

Inkeermelding vůůr 1 juli 2014

De tijdelijk versoepelde inkeerregeling, waarbij belastingplichtigen kunnen inkeren zonder boete, geldt tot 1 juli 2014. Aan belastingplichtigen die na deze datum gebruik maken van de vrijwillige verbetering, kan een boete worden opgelegd van 30% (oplopend naar 60%).

Uit de wet blijkt dat belastingplichtigen kunnen inkeren door alsnog een juiste en volledige aangifte te doen of juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken. Dit moet plaatsvinden vóórdat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur op de hoogte is van de onjuiste of onvolledige aangifte. Er is sprake van juiste en volledige gegevens als de inspecteur met die gegevens een navorderingsaanslag op kan leggen, zonder dat hij daarvoor een nader onderzoek hoeft te doen.

Tags: Inkeren, inkeerregeling, boete, 1 juli 2014
07/05/2014 categorie: Nieuws

Bank secrecy for tax purposes is coming to an end

 ‘Bank secrecy for tax purposes is coming to an end’ zo schrijft de Oeso in een nieuwsbericht op haar website. Diverse landen, waaronder Zwitserland en Singapore, hebben zich op 6 mei 2014 aangesloten bij de internationale standaard van automatische gegevensuitwisseling.

28/04/2014 categorie: Nieuws

Inkeerregeling buitenlands vermogen: de meest gestelde vragen beantwoord

Vermogen van Nederlandse belastingplichtigen dat op buitenlandse bankrekeningen buiten het vizier van de Belastingdienst wordt gehouden, is de Nederlandse overheid een doorn in het oog. De overheid is dan ook al jaren intensief bezig met de opsporing van dit (buitenlands) zwart vermogen. De Nederlandse Belastingdienst werkt daarbij nauw samen met buitenlandse overheden, doordat zij over en weer gegevens kunnen opvragen en uitwisselen. Wordt zwart (buitenlands) vermogen ontdekt, dan worden in principe hoge boetes opgelegd.

Tags: Inkeren, inkeerregeling, vraag en antwoord, boetevrij inkeren
13/02/2014 categorie: Nieuws

Nederland gaat gegevens uitwisselen met de VS

Op 18 december 2013 heeft oud-staatssecretaris van Financiën Weekers een zogenoemde FATCA overeenkomst met de Verenigde Staten gesloten. De overeenkomst is getekend in het kader van de implementatie van de Amerikaanse ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (‘FATCA’).

De overeenkomst maakt het mogelijk dat gegevens tussen de Belastingdiensten uit beide landen automatisch worden uitgewisseld. Vanaf september 2015 zal de Nederlandse Belastingdienst gegevens over Amerikaanse belastingplichtigen aan de IRS (de Amerikaanse Belastingdienst) verstrekken. De Nederlandse Belastingdienst zal vanaf september 2015 daarnaast ook automatisch gegevens van de Verenigde Staten ontvangen over Nederlandse belastingplichtigen.

Op 2 september 2013 heeft Weekers de inkeerregeling tijdelijk versoepeld. De versoepeling houdt in dat de boete van 30% niet wordt opgelegd als zwartspaarders zich vóór 1 juli 2014 bij de Belastingdienst melden. Deze versoepeling geldt ook voor inkeerverzoeken die vóór 2 september 2013 zijn ingediend, maar waarvan de boetbeschikking nog niet onherroepelijk vaststaat. Aangezien thans nog geen sprake is van automatische gegevensuitwisseling tussen de Verenigde Staten en Nederland, kunnen Nederlandse belastingplichtigen met niet-fiscaal verantwoord vermogen in de Verenigde Staten nog gebruik maken van de (tijdelijk versoepelde) inkeerregeling.

Vragen over inkeren, (vergrijp)boete en uw positie? Neem contact op met mr. R. Vos of mr. A.M.E. Nuyens om te bezien wat uw mogelijkheden in rechte zijn.

lees meer

Tags: FATCA, internationale gegevensuitwisseling, VS, inkeerregeling, inkeren
31/01/2014 categorie: Nieuws

Bankgeheim Oostenrijk onder druk

Oostenrijk kent van oudsher een bankgeheim. Dit houdt in dat banken de gegevens van hun klanten op grond van een wettelijke regeling beschermen. Aan het begin van 2013 verschenen echter nieuwsberichten dat Oostenrijk zou hebben ingestemd met de opheffing van het bankgeheim. De Verenigde Staten zouden grote druk op de Oostenrijkse overheid hebben uitgeoefend door te dreigen dat Oostenrijkse banken in de toekomst geen zaken meer in de Verenigde Staten mogen doen indien het land niet overgaat op automatische gegevensuitwisseling. Oud-staatssecretaris van Financiën Weekers sprak hierna de verwachting uit dat vanaf 2015 automatische gegevensuitwisseling binnen de EU-landen de standaard wordt.

Eind 2013 vond in Brussel een vergadering plaats van de ministers van Financiën van de EU-landen. Ondanks de eerdere instemming van Oostenrijk is tijdens deze vergadering geen akkoord bereikt over de overstap naar automatische gegevensuitwisseling binnen heel Europa. Uit diverse bronnen volgde dat onder meer Oostenrijk en Luxemburg dwars lagen bij de besluitvorming.

Tags: Bankgeheim, Oostenrijk, inkeren, inkeerregeling, Weekers, automatische gegevensuitwisseling
23/01/2014 categorie: Nieuws

UBS Zwitserland dreigt zwartspaarders te verklikken

Uit een nieuwsbericht dat vandaag in de Telegraaf is verschenen wordt gewaarschuwd dat klanten die de afgelopen decennia door UBS in Zwitserland en Luxemburg met open armen zijn ontvangen om hun zwarte spaargeld buiten het zicht van de fiscus te stallen, massaal een marsorder krijgen. De rekeninghouders krijgen in een gesprek met de bank te horen dat ze ofwel hun zwarte geld contant moeten opnemen, óf contact moeten zoeken met een adviseur om tot een inkeerregeling te komen met de Nederlandse Belastingdienst.

Een woordvoerder van UBS ontkende gisteravond tegenover de Telegraaf dat het zwartspaarders zal verklikken aan de fiscus. "Indien de klant echter niets doet, zal zijn rekening eind 2015 worden opgeheven.”

Lees hier de integrale tekst van het nieuwsbericht.

 

Tags: Zwartspaarder, USB, inkeren, Telegraaf
21/01/2014 categorie: Nieuws

Ingekeerd en boete betaald?

Bent u na 1 januari 2010 ingekeerd en heeft u een (vergrijp)boete betaald aan de Belastingdienst? Neem contact op met mr. R. Vos of mr. A.M.E. Nuyens om te bezien wat uw mogelijkheden in rechte zijn.
 

Meer informatie over de inkeerregeling en inkeerprocedure

 

 

Tags: Inkeren, inkeerregeling, boete, vergrijpboete
31/12/2013 categorie: Nieuws

Roelof Vos: uitbreiding procespraktijk Indirecte Belastingen

Per 1 januari 2014 sluit mr. Roelof Vos (48) zich aan als advocaat-belastingkundige bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen in Breda/Rotterdam. Vos is als fiscaal advocaat gespecialiseerd in Indirecte belastingen. Hij richt zich bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen vooral op de uitbouw van de fiscale procespraktijk op het terrein van BTW en douane.


Vos heeft 20 jaar ervaring in de fiscale advocatuur. Daarnaast is hij onder meer docent aan de Universiteit van Leiden, NMI mediator en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen. 
 

Tags: Roelof Vos, uitbreiding praktijk, indirecte belastingen
23/12/2013 categorie: Nieuws

Rijksbrede aanpak fraude

Op 20 december 2013 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aangekondigd in 2014 een reeks maatregelen te zullen nemen om fraude met publieke middelen te voorkomen en effectiever te gaan bestrijden. Uiterlijk eind 2014 zullen alle nieuwe en bestaande wet- en regelgeving beter en vaker worden getoetst op fraudebestendigheid. Opsporingsdiensten krijgen voorts een sterkere informatiepositie door betere uitwisseling van gegevens en de basisregistraties worden op orde gebracht. Ook gaan de overheidsdiensten nauwer samenwerken bij de opsporing en vervolging van fraudeurs.

Onze advocaten kunnen u bijstaan in (mogelijke) discussie omtrent (internationale) informatie-uitwisseling en de daaraan voorafgaande controle. Lees meer.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Tags: Fraude, informatie-uitwisseling, Opstelten
23/12/2013 categorie: Nieuws

Eindrapportage toezicht advocatuur

Op 16 december 2013 is de eindrapportage van de interim-rapporteur R.J. Hoekstra over het toezicht op de advocatuur gepubliceerd. Hoekstra begon op 1 februari 2012 met zijn onderzoek naar de kwaliteit, objectiviteit en integriteit van het toezicht op advocaten. Hoekstra publiceerde eerder een eindrapportage over het jaar 2012. De eindrapportage over het jaar 2013 borduurt op deze rapportage voort. In 2014 zal Hoekstra zijn onderzoek voorzetten.

De Tweede Kamer heeft gemengd gereageerd op de eindrapportage. De resultaten die in het rapport naar voren komen bevestigen volgens de VVD dat het omstreden voorstel van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) om staatstoezicht in te voeren nog steeds nodig is. D66-Kamerlid Gerard Schouw wil dat staatssecretaris Teeven het plan om advocaten onder staatstoezicht te stellen juist direct van tafel haalt. Het plan van Teeven is overbodig geworden vindt Schouw: “De beroepsgroep heeft zelf orde op zaken gesteld, staatstoezicht op de sector is onnodig en overbodig. Daarnaast is het gewoon een slecht plan. De beroepsgroep komt hiermee in het geding. Dit is niet goed voor de sector en niet goed voor slachtoffers en verdachten."

Tags: Hoekstra, toezicht advocatuur, Orde van Advocaten, staatstoezicht, Tweede Kamer
28/11/2013 categorie: Nieuws

"Uitbreiding fraudebestrijding binnen Benelux"

Staatssecretaris Weekers kondigt een intensivering van de samenwerking tussen Nederland en België aan, op het gebied van fiscale inlichtingenuitwisseling en het verbeteren van de intelligence. In de nabije toekomst zal ook Luxemburg in dit samenwerkingsverband betrokken worden, aangezien dit land heeft toegezegd per 1 januari 2015 bankgegevens uit te wisselen. "De maatregelen moeten gaan gelden voor indirecte belastingen zoals btw en voor directe belastingen zoals inkomstenbelasting, maar ook voor het invorderen van belastingschulden".

Lees het nieuwsbericht op www.rijksoverheid.nl

Tags: Weekers, fiscale inlichtingenuitwisseling, BelgiŽ, Luxemburg, inkeren, inkeerprocedure, inkeerregeling
18/11/2013 categorie: Nieuws

Vele nieuwe inkeerzaken bij Belastingdienst

Op 2 september 2013 heeft staatssecretaris van financiën Weekers de inkeerregeling tijdelijk versoepeld in verband met de komst van een nieuw heffingssysteem (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst). Belastingplichtigen die zich vóór 1 juli 2014 vrijwillig melden bij de fiscus, hoeven geen boete te betalen.

Uit een nieuwsbericht van staatssecretaris Weekers zoals dat is gepubliceerd op 8 november jl. volgt dat vanaf 2 september 2013 bijna 500 belastingplichtigen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid. Volgens Financiën is de tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling dan ook succesvol te noemen. Vanaf 2009 hebben zich ruim 11000 inkeerders gemeld bij de Belastingdienst met een totaal aan ingekeerd vermogen van bijna 4 miljard euro. Dit levert de schatkist een structurele opbrengst op van bijna 48 miljoen euro per jaar.
 

Tags: Inkeren, inkeerregeling, Weekers, versoepeling
04/09/2013 categorie: Nieuws

Actualiteiten omtrent de verruiming en verscherping van de inkeerregeling

Op 2 september 2013 heeft de Staatssecretaris van Financiën nieuw beleid gepubliceerd waarin een tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling is opgenomen. Met dit tijdelijke beleid biedt de Staatssecretaris een laatste kans om in het verleden opzettelijk onjuist gedane aangiften vrijwillig te verbeteren, zónder dat een boete wordt opgelegd. Deze tijdelijke versoepeling geldt van 2 september 2013 tot 1 juli 2014.

Naast de nieuwe inkeermeldingen vallen ook lopende inkeerzaken, waarin nog geen sprake is van onherroepelijk vaststaande boetes, onder de tijdelijke versoepeling.

Vanaf 1 juli 2014 geldt de huidige inkeerregeling weer. De boete is dan volgens het beleid 30% van de verschuldigde belasting. De Staatssecretaris heeft aangekondigd de boetes met ingang van 1 juli 2015 verder te verhogen naar 60% van de verschuldigde belasting.Zie voor meer informatie
•Rijksoverheid.nl: Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Tijdelijke verruiming en daaropvolgende aanscherping inkeerregeling.
•NOS.nl: Weekers versoepelt inkeerregeling (3 september 2013)
•Column Anneke Nuyens op Taxlive.nl: Goochelen met boetepercentages bij inkeer!
•Artikel Judith de Boer en Mariëlle Boezelman op Vaklunch.nl: Inkeerstorm voor de stilte?
 

Tags: Inkeren, inkeerregeling, tijdelijke versoepeling, boetevrij inkeren
23/07/2013 categorie: Nieuws

Column: Keeping up appearances

Schone schijn staat centraal in deze column van Anke Feenstra en Dorien Roerink op BijzonderStrafrecht.nl. Zij bespreken het arrest van de Hoge Raad van 12 juli jl. waarin uitspraak wordt gedaan naar aanleiding van een kort geding van de Staat tegen een belastingplichtige met een vordering tot het verstrekken van inlichtingen en gegevens ex artikel 47 AWR. Met name de interpretatie van het nemo teneturbeginsel maakte deze uitspraak interessant. Helaas blijkt de fiscale procespraktijk met deze uitspraak veroordeeld tot 'keeping up appearances'.

Lees de column.

Tags: Feenstra, Roerink, Bijzonderstrafrecht.nl, nemo tenetur, EVRM 6, Chambaz
15/07/2013 categorie: Nieuws

FD: Fiscus mag onder voorwaarden data bij 'zwartspaarder' afdwingen

Peter van Hagen betoogt in FD van 15 juni 2013 dat "...de Hoge Raad niet helder is bij het afbakenen van het begrip informatie en kansen laat liggen zijn rechtspraak in overeenstemming te brengen met die van het Europese Hof." Van Hagen werd geïnterviewd in verband met het arrest dat de Hoge Raad zeer recent heeft gewezen in een cassatieberoep naar aanleiding van een kort geding van de Staat tegen een belastingplichtige die werd verdacht van het ontduiken van belasting op vermogen dat in Zwitserland en Liechtenstein was ondergebracht.

Lees het artikel.

Tags: Hagen, FD, belastingontduiking, zwartspaarder, buitenlandse bankrekening, EVRM
25/06/2013 categorie: Nieuws

Automatische gegevensuitwisseling een niet te onderschatten toekomsttrend

Lees het interview met Ivo Leenders en Dick van Sprundel op Taxlive.nl, waarin zij commentaar geven op de voorstellen voor verregaande internationale samenwerking en automatische gegevensuitwisseling tussen Belastingdiensten. Zijn er voldoende waarborgen, ook in het buitenland, ter verzekering van bijvoorbeeld de geheimhoudingsplicht?

Naar het interview.

Tags: Leenders, Taxlive.nl, gegevensuitwisseling,
18/06/2013 categorie: Nieuws

2 Nieuwe partners aan kantoor verbonden!

Per 1 juni 2013 zijn mr. Anneke Nuyens en mr. Anke Feenstra partner geworden bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen. Zij zijn reeds ruim 10 jaar aan kantoor verbonden. Tesamen met Roel Kerckhoffs, Peter van Hagen en Ivo Leenders bestaat de partnergroep nu uit 5 personen.

Tags: Feenstra, Nuyens, Hertoghs, partner
03/06/2013 categorie: Nieuws

Beperking proceskostenvergoeding WOZ-zaken is 'wereld op zijn kop'

... Zo betoogt Ivo Leenders op Taxlive.nl, naar aanleiding van het voornemen van Ministers Opstelten en Plasterk om de wildgroei aan WOZ-zaken aan te pakken door een stevige verlaging van de (proces)kostenvergoeding. Ivo pleit voor een hogere, in plaats van een lagere (proces)kostenvergoeding, als prikkel voor gemeenten om hun werk goed te doen.

Lees het interview.

 

Tags: Taxlive.nl, Leenders, WOZ, proceskostenvergoeding
22/05/2013 categorie: Nieuws

Cursus Fiscale Fraude: Eerste hulp bij FIOD-onderzoeken

Op maandag 3 juni 2013 verzorgt Anke Feenstra met een aantal mededocenten via BijzonderStrafrecht.nl een seminar Fiscale Fraude: Eerste hulp bij FIOD-onderzoeken. Bij de opsporing en vervolging van fiscale delicten wordt steeds vaker de accountant of de adviseur betrokken, die daarbij niet alleen de rol aan van getuige kan hebben, maar ook die van verdachte. Tijdens dit seminar wordt besproken met welke strafrechtelijke aspecten een accountant/adviseur bij de advisering rekening dient te houden en komt aan bod wat uw rechten en plichten zijn in het geval de opsporingsdiensten bij u op de stoep staan.

Lees meer

Tags: Feenstra, BijzonderStrafrecht.nl, fiscale fraude, FIOD, accountant, belastingadviseur, seminar
17/04/2013 categorie: Nieuws

Civiele procedure tegen vermeende zwartspaarder uitermate twijfelachtig

Ivo Leenders spreekt op Taxlive.nl zijn twijfels uit over de gang van zaken in de strijd die de Belastingdienst voert tegen vermeende zwartspaarders. "Gelet op de Europese jurisprudentie mag de Belastingdienst in dit soort zaken geen dwang uitoefenen ter verkrijging van informatie. En als dat al zou mogen, is het niet toegestaan deze informatie vervolgens te gebruiken voor het opleggen van boetes of voor strafvervolging. Dus wat schiet de Belastingdienst er dan uiteindelijk mee op?"

Lees het interview

 

Tags: Leenders, Taxlive.nl, zwartspaarder, KB-Lux, informatiebeschikking, dwangsom
18/03/2013 categorie: Nieuws

De Fiscale Zuidas: nieuwe vestiging in Rotterdam geopend!

Vanaf 18 maart is onze nieuwe vestiging in Rotterdam geopend. Zo vormt Hertoghs advocaten-belastingkundigen samen met het kantoor in Breda de Fiscale Zuidas. Het bezoekadres in Rotterdam is Parklaan 32, gelegen in het Scheepvaartkwartier, nabij de Erasmusbrug en Euromast. Voor de routebeschrijving verwijzen we u naar de pagina Contact op onze website.

Tags: Hertoghs advocaten-belastingkundigen, nieuwe vestiging, Rotterdam, De Fiscale Zuidas
07/03/2013 categorie: Nieuws

Vaklunch.nl: De Wwft doorbreekt de geheimhoudingsplicht van de advocaat.

Judith de Boer en Mariëlle Boezelman zijn een nieuwe discussie gestart op Vaklunch.nl. Onderwerp van gesprek is de geheimhoudingsplicht van de advocaat en de recente wijzigingen in de Wwft, die een inbreuk maken op deze plicht. Zo oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 6 december 2012 dat artikel 8 EVRM niet wordt geschonden indien een advocaat op straffe van tuchtrechtelijke sancties een meldplicht heeft indien in een concreet geval een verdenking van witwassen tegen zijn of haar cliënt bestaat.

Discussieert u mee op Vaklunch.nl?

Tags: Vaklunch.nl, Wwft, witwassen, geheimhoudingsplicht, verschoningsrecht, MOT
27/02/2013 categorie: Nieuws

Borrellezing bij Simon van der Aa en Groninger Fiscale Eenheid

Op 14 maart a.s. verzorgen Ivo Leenders en Mariëlle Boezelman een lezing bij studieverenigingen Simon van der Aa en Groninger Fiscale Eenheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen zij de studenten een kijkje in de keuken van onze praktijk geven, met als motto het Rotterdamse gezegde 'Goed begonnen is half gewonnen'. Uiteraard zal er na afloop van de lezing onder het genot van een borrel nagepraat worden over de inhoud van de lezing, ons kantoor en onze praktijk.

Tags: Leenders, Boezelman, lezing, Simon van der Aa, Groninger Fiscale Eenheid
21/02/2013 categorie: Nieuws

Vaklunch.nl: het Chambaz arrest

Een directeur van een bierbrouwerij, een Duitse vertegenwoordiger en een Zwitserse skileraar werden binnen de Europese (straf)advocatuur “wereldberoemd” met de beslissingen over the right to not incriminate oneself. De Zwitser Chambaz mag zich inmiddels ook tot dit rijtje rekenen. Het nemo tenetur beginsel blijft de gemoederen bezig houden.

Naar Vaklunch.nl

Tags: Vaklunch.nl, Chambaz, nemo tenetur, EHRM, art. 6 EVRM
19/02/2013 categorie: Nieuws

Onbeperkte navorderingstermijn in de erfbelasting, kan dat zomaar?!

In haar column op Taxlive.nl stelt Anneke Nuyens vragen bij het standpunt van de fiscus dat zij op basis van de wijziging in de Successieweg 1956 onbeperkt erfbelasting over buitenlands vermogen kan navorderen. Is dit namelijk wel houdbaar op basis van het nationale rechtszekerheidsbeginsel?

Lees de column.

Tags: Nuyens, Taxlive.nl, successiewet, navorderingstermijn, erfbelasting, Edelweissroute
19/02/2013 categorie: Nieuws

FIRST Fiscale Bedrijvendag

Op 20 februari vertegenwoordigen Ivo Leenders en Mariëlle Boezelman ons kantoor op de Fiscale Bedrijvendag van fiscale studievereniging FIRST Maastricht. Zij zullen tijdens een serie workshops de studenten een kijkje in de keuken van onze praktijk gunnen, door een actuele case voor te leggen en uiteraard iets te vertellen over stagemogelijkheden op ons kantoor. Zie hiervoor ook de pagina Studenten op onze website.

Tags: FIRST Maastricht, studenten, Leenders, Boezelman, bedrijvendag
14/02/2013 categorie: Nieuws

Vaklunch.nl: de digitale vaklunch

Op vaklunch.nl lanceren Judith de Boer en Mariëlle Boezelman iedere woensdag een actueel onderwerp dat in ieder geval onze gemoederen bezig houdt. Zij nodigen u van harte uit naar aanleiding daarvan een ieder deelgenoot te maken van uw visies, vragen en opmerkingen.

Tags: De Boer, Boezelman, jurisprudentie, vakliteratuur, discussieplatform
12/02/2013 categorie: Nieuws

Is Nederland Yukos-proof?

Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2012/08

Op 20 september 2011 heeft het EHRM het zogenoemde 'Yukos-arrest' gewezen. In dit artikel besteden Ivo Leenders en Gabriëlla Ulrich aandacht aan de overwegingen van het EHRM met betrekking tot art. 6 EVRM, de tenuitvoerlegging van de aanslagen en de opgelegde boeten, tegen het licht van de Nederlandse rechtspraktijk.

Tags: Leenders, Ulrich, Tijdschrift Formeel Belastingrecht, Yukos, art. 6 EVRM, EHRM
11/02/2013 categorie: Nieuws

Bedrijvendag R.F.V. Christiaanse-Taxateur

Op 15 februari a.s. verzorgen Peter van Hagen en Margot Oenema een interactieve workshop tijdens de Fiscale Bedrijvendag van R.F.V. Christiaanse-Taxateur, de fiscale studievereniging van de Universiteit van Rotterdam.

Tags: Christiaanse Taxateur, Rotterdam, Van Hagen, Oenema,
04/02/2013 categorie: Nieuws

Recente ontwikkelingen in het fiscale strafrecht

Delikt en Delinkwent, Rubriek fiscaal strafrecht, december 2012

In deze rubriek besteden Anke Feenstra en W. Valkenburg aandacht aan recente jurisprudentie van de afgelopen periode.

Tags: Feenstra, Delikt en Delinkwent, fiscaal strafrecht, Chambaz, verschoningsrecht, trustkantoor, ontnemingsvordering
21/01/2013 categorie: Nieuws

Vera Ruijs 3e plaats bij voorronde Zuidelijke Pleitwedstrijden

Eens per jaar worden de Zuidelijke Pleitwedstrijden georganiseerd door de Jonge Balie Breda. Tijdens dit historische evenement, dat plaatsvindt in de Rechtbank te Breda, wordt gestreden om de Schellenbachtrofee. Jonge pleiters afgevaardigd vanuit de vijf zuidelijke Jonge Balies en de zeven Vlaamse arrondissementen meten hun krachten.

Tags: Zuidelijke Pleitwedstrijden, Vera Ruijs, Jonge Balie Breda, voorronde
11/12/2012 categorie: Nieuws

Elk voordeel heeft zijn nadeel - Ontneming van wederrechtelijk voordeel leidt tot fiscaal nadeel?!

Anke Feenstra en Vera Ruijs publiceerden recentelijk in het Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance voor ondernemingen (jaargang 2, november 2012) een artikel over ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. 

Tags: Feenstra, Ruijs, sanctierecht & compliance, ontneming, wederrechtelijk, voordeel
27/09/2012 categorie: Nieuws

FD Opinie: Moszkowicz is vakbekwaam

Hans Hertoghs in het Financieele Dagblad van 29 september jl: "Een ijdele representant van de advocatuur is publiekelijk verguisd met op de achtergrond de soms stilzwijgende, maar vaker luidruchtige instemming an de goegemeente. Bram Moszkowicz zou, aldus de deken, ongeschikt zijn voor de advocatuur omdat hij stelselmatig een aantal beroepsregels aan zijn laars zou hebben gelapt. Maar maakt dát iemand ongeschikt voor zijn vak?"

Tags: Hertoghs, Moszkowicz, beroepsregels, Orde van Advocaten, FD
24/09/2012 categorie: Nieuws

Nieuwe boetemaatregelen in de koffer voor Prinsjesdag

Anneke Nuyens beschrijft in haar blog op www.taxence.nl een voorstel voor de wijziging van artikel 67a Algemene wet inzake rijksbelastingen, waarbij de enkele constatering van het niet (tijdig) doen van aangifte voldoende zou zijn om een belastingplichtige te beboeten.

 

Tags: Nuyens, Prinsjesdag, 67a AWR, verzuimboete, Weekers
20/09/2012 categorie: Nieuws

Prinsjesdag...

Zoals gebruikelijk op Prinsjesdag is ook dit jaar een hele ‘koffer’ vol belastingplannen gepresenteerd. Een opvallende dit jaar is de wijziging van artikel 67a AWR. In dit artikel is vastgelegd dat bij het niet tijdig doen van aangifte een verzuimboete kan worden opgelegd. Hier is geen opzet of grove schuld voor vereist, de enkele constatering van het niet tijdig doen van aangifte is voldoende. Volgens het huidige artikel moet een verzuimboete gelijktijdig met de aanslag worden opgelegd. Dit gaat echter veranderen.

Tags: Prinsjesdag, 67a AWR, verzuimboete, opzet, grove schuld
20/09/2012 categorie: Nieuws

De rechtgeaarde advocaat van nu, de terrorist van morgen?

“Which One Will YOU Be In the Year 1984?” schreef futurist George Orwell in 1948 in zijn befaamde boek ‘1984’. Daarin keek hij bijna 50 jaar vooruit en bleek verrassend goed in het voorspellen en analyseren van de toekomst. In dit essay zet Gabriëlla Ulrich Orwells bril op om te bezien welke toekomst de advocatuur thans heeft en zou moeten hebben.

Tags: Ulrich, essay, advocatuur, rechtsbescherming, verschoningsrecht
20/09/2012 categorie: Nieuws

Column Taxlive.nl: Navorderingstermijn voor binnenlandse tegoeden ůůk 12 jaar?!

Op Taxlive.nl zet Anneke Nuyens vraagtekens bij een nieuw wetsvoorstel van Staatssecretaris Weekers van Financiën, waarbij de bevoegdheid van de Belastingdienst om na te vorderen over binnenlandse tegoeden sterk wordt verruimd: van 5 naar 12 jaar!

 

Tags: Nuyens, Weekers, navorderingstermijn, binnenlandse tegoeden, Hof van Justitie, navorderingsaanslag
18/09/2012 categorie: Nieuws

Column Taxlive.nl: Proefballon Opstelten

Ivo Leenders geeft via Taxlive.nl commentaar op de aankondiging van Minister Opstelten om witteboordencriminelen aan te pakken.

 

Tags: Leenders, Opstelten, witwassen, begrotingstekort
02/12/2011 categorie: Nieuws

Artikel Advocatenblad Special: Profiel van een blijvertje

Tags: artikel, Advocatenblad, carriere, juridisch medewerker