Recente ontwikkelingen rondom het pleitbare standpunt

Mr. R.W.J. Kerckhoffs, Congres Fiscalisten aan de bak (of erin)? i.s.m. Kluwer Opleidingen, 27 juni 2012

"Het voldoen aan fiscale verplichtingen is niet eenvoudig. De belastingwetgeving is behoorlijk ingewikkeld. Los van het feit dat belastingplichtigen deze wetten niet eens zelf zullen kennen, is daarin het antwoord op een fiscale vraag zelden exact terug te vinden. Het is dan ook niet voor niets dat Nederland een grote dichtheid aan belastingadviseurs heeft, die de belastingplichtigen helpt bij het voldoen aan hun fiscale verplichtingen.

Indien een belastingplichtige het aangiftebiljet verkeerd invult, kunnen daaraan voor hem of haar zeer negatieve gevolgen zijn verbonden. Zeker indien de belastinginspecteur aannemelijk acht dat sprake is van grove schuld of opzet, kunnen zeer hoge boeten volgen of zelfs een strafvervolging.

De vraag of sprake is van grove schuld of opzet is evenmin gemakkelijk te beantwoorden. De invulling van deze begrippen is in belangrijke mate afhankelijk van de feiten van het individuele geval. Het op de koop toe nemen van een risico zal al snel als een te bestraffen vorm van verwijtbaarheid worden gezien.

Echter deze risico’s worden als het ware beperkt door het uitgangspunt dat geen straf volgt indien de belastingplichtige een pleitbaar standpunt inneemt. Indien de belastingplichtige op basis van verdedigbare of pleitbare standpunten redelijkerwijs kon menen correct te hebben gehandeld, zal geen straf volgen indien later blijkt dat dit standpunt onjuist is.

Daarmee is dit pleitbare standpunt een belangrijke bescherming tegen de risico’s die verbonden zijn aan het feit dat de wetgever ons op fiscaal terrein heeft geconfronteerd met complexe en moeilijk te doorgronden wetten. Fouten in een belastingaangifte komen dus niet per definitie voor risico van de belastingplichtige.

In deze beschouwing zal ik aandacht schenken aan een aantal nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het pleitbare standpunt. Deze illustreren dat dit leerstuk in de loop van de tijd aan verandering of nuancering onderhevig is. Bovendien zal dit artikel duidelijk maken dat het pleitbare standpunt bedreigingen kent."...
 


Naar overzicht